Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

Numer: EZ/214/46/2017

Data składania ofert: 2017-08-23

Data otwarcia ofert: 2017-08-23

Nr. sprawy: EZ/214/46/2017                                                                   Krosno, 16.06.2017 r                                                 Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 

email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl   

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

 

 

 

Przedmiot zamówienia

Zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

 

Termin realizacji zamówienia:

60 dni od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do 23.08.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

23.08.2017 r. godz. 11:15 pokój 103

Warunki płatności:

Zgodnie z §5 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Andrzej Kaznowski – 13 43 78 209 w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Bąk Arkadiusz telefon 13 43 78 216

 

 

 

sposób złożenia ofert:

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem Oferta – „zakup, montaż, malowanie i oznakowanie hydrantów zewnętrznych

EZ/214/46/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3 – wzór umowy 

                                                                                                                                                

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 3