Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych

Numer: EZ/215/81/2017

Data składania ofert: 2017-10-17

Data otwarcia ofert: 2017-10-17

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 28 sierpnia 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 30 sierpnia 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiety przetargowe
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
zawiadomienie o modyfikacji SIWZ w zakresie pakietu nr 6
SIWZ po zmianach z dnia 4 września 2017 roku
zał. nr 2 po zmianach z dnia 4 września 2017 roku
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 4 września 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 września 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
wyjasnienia na zapytania z dnia 18.09.2017 roku
wyjaśnienia na zapytania Wykonawców
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 3 października 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 6 października 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SPROSTOWANIE
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 9 października 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniiu 12.10.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie ofert z dnia 17.10.2017 roku
zawiadomienie o wyborze część 1
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty część 2