Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Etap I

Numer: EZ/214/67/2017

Data składania ofert: 2017-09-12

Data otwarcia ofert: 2017-09-12

nr sprawy EZ/214/67/2017                                                                                            Krosno, dnia 30.08.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Etap I

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Etap I

Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2,3 i 4 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: dostawa jednorazowa w terminie do 30 września 2017 r.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  Termin złożenia oferty do  12.09.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

12.09.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 4 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar   – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Justyna Pasieka – tel. 13 43 78 497, 13 43 78 213

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – ,, Zakup, dostawa oraz montaż wyposażenia na potrzeby Oddziału Ginekologiczno – Położniczego oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” Etap I – EZ/214/67/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – specyfikacja przedmiotu zamówienia  

Załączniki nr 4– wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia
Załącznik nr 4 wzór umowy
Meble Pakiet 2 rysunki
Meble Pakiet 6 rysunki
Meble Pakiet 7 rysunki
Meble Pakiet 8 rysunki
Meble Pakiet 9 rysunki
Meble Pakiet 10 rysunki
Modyfikacja Załącznik nr 2 opis przedmiotu zamówienia 31.08.2017
Modyfikacja Załącznik nr 3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia 31.08.2017
Zawiadomienie o modyfikacji załącznika nr 3 oraz przesunięciu terminu składania ofert
Modyfikacja Załącznik nr 3 Specyfikacja przedmiotu zamówienia 05.09.2017
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Specyfikacja - krzesło
Krzesło Pakiet 10 rysunek
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców 2 przesunięcie terminu składania ofert
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór oraz unieważnienie postępowania w zakresie 1,3,4 i 5 Pakietu