Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami

Numer: EZ/214/72/2017

Data składania ofert: 2017-09-14

Data otwarcia ofert: 2017-09-14

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                                 Krosno, dnia 07.09.2017 r.                                                               

 im. Jana Pawła II w Krośnie

 ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno                           

Znak sprawy EZ/214/72/2017                                                       

 www.krosno.med.pl

 

 Zapytanie ofertowe

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Zakup i dostawę zestawów komputerowych z monitorami

Przedmiot zamówienia:

Zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 10 dni po podpisaniu umowy.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 14.09.2017 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

14.09.2017 r. godz. 09:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 5 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychSławomir Kucia, tel. – 13 4378368

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Arkadiusz Bąk tel. 13 43 78 216

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami  –EZ/214/72/2017”
z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
umowa
załącznik 2
zestawienie ofert
wybór ofert