Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego, Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej i Pracowni Endoskopii w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/83/2017

Data składania ofert: 2017-11-03

Data otwarcia ofert: 2017-11-03

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 15 września 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 20.09.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Siwz
zał. nr 1 - formularz ofertowy
pakiet nr 1 - unit laryngologiczny
pakiet nr 2 - kardiomonitory
pakiet nr 3- pulsoksymetry
pakiet nr 4 - urządzenie do wodorowego testu oddechowego
pakiet nr 5 - urządzenie do oznaczania tlenku azotu
pakiet nr 6 - kolonoskop pediatryczny
pakiet nr 7 - USG przyłóżkowe
pakiet nr 8 - łóżka
pakiet nr 9 - łóżka do intensywnej terapii
pakiet nr 10 0 stoliki do przewijania niemowląt
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie o grupie kapitałowej
zał. nr 8 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
ogłoszenie o sprostowaniu lub dodatkowych informacji przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 19 października 2017 roku
wyjaśnienia na zapytania wykonawców
wzór umowy po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu lub dodatkowych informacji, które w dniu 21.10.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
zestawienie ofert z dnia 03.11.2017
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty