Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Numer: EZ/214/74/2017

Data składania ofert: 2017-09-27

Data otwarcia ofert: 2017-09-27

nr sprawy EZ/214/74/2017                                                                                                Krosno, dnia 20.09.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:abak@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawę sukcesywną płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

 

Przedmiot zamówienia:

Dostawę sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

Termin realizacji zamówienia:

 

Dostawa sukcesywna w okresie 12 miesięcy    

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do: 27.09.2017 r. godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

27.09.2017 r. godz. 09:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego)

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Magdalena Gródek-Bargieł  tel. 13 43 78 268

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Arkadiusz Bąk 13 43 78 216

 

 

Sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

„Oferta – Dostawa sukcesywna płyt CD z kopertami oraz płyt DVD z kopertami do ROBO CLICK EPSON PP-100N

EZ/214/74/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 3  – załącznik asortymentowo cenowy  

Załącznik nr 2 – wzór umowy

………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
załącznik 2
wzór umowy
zestawienie ofert
wybór ofert