Zamówienie publiczne - szczegóły

Lampa czołowa do zabiegów laryngologicznych

Numer: EZ/214/78/2017

Data składania ofert: 2017-10-03

Data otwarcia ofert: 2017-10-03

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                                 Krosno, dnia 26.09.2017 r.                                                               

 im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

 ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno                           

Znak sprawy EZ/214/78/2017                                                       

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 Zapytanie ofertowe

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

Zakup lampy czoÅ‚owej do zabiegów laryngologicznych

Przedmiot zamówienia:

Zakup lampy czoÅ‚owej do zabiegów laryngologicznych

 

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30 dni liczÄ…c od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,
ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275 Termin zÅ‚ożenia oferty do: 03.10.2017 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

03.10.2017 r. godz. 09:15 - pokój 103

Warunki płatności:

PÅ‚atność nastÄ…pi przelewem w terminie min. 60 dni liczÄ…c od dnia otrzymania faktury na podane przez WykonawcÄ™ konto. Dalsze warunki pÅ‚atnoÅ›ci reguluje § 5 wzoru umowy stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychSÅ‚aby Marek , tel. - 13 43 78 389

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –Arkadiusz BÄ…k tel. 13 43 78 216

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – zakup lampy czoÅ‚owej do zabiegów laryngologicznych
EZ/214/78/2017”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
zestawienie ofert
wybór ofert