Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/101/2017

Data składania ofert: 2017-11-17

Data otwarcia ofert: 2017-11-17

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 6 października 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 11 października 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiet nr 1
zał. nr 2 - pakiet nr 2
wygenerowany JEDZ
JEDZ - wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - protokół zdawczo-odbiorczy - wzór
zał. nr 2 - pakiet nr 1 - poprawny
wyjasnienia na zapytania Wykonawców
Zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty