Zamówienie publiczne - szczegóły

Malowanie słupów oświetlenia zewnętrznego

Numer: EZ/214/81/2017

Data składania ofert: 2017-10-19

Data otwarcia ofert: 2017-10-19

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                                 Krosno, dnia 12.10.2017 r.                                                               

 im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

 ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno                           

Znak sprawy EZ/214/81/2017                                                       

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 Zapytanie ofertowe

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

                                  malowanie sÅ‚upów oÅ›wietlenia zewnÄ™trznego

Przedmiot zamówienia:

malowanie sÅ‚upów oÅ›wietlenia zewnÄ™trznego

Termin realizacji zamówienia:

 

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 14 dni liczÄ…c od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,
ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 19.10.2017 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert: 19.10.2017 r. godz. 09:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

Dalsze warunki pÅ‚atnoÅ›ci reguluje § 6 wzoru umowy stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychZima Grzegorz, tel. -13 43 78 213

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Arkadiusz BÄ…k  tel. 13 4378216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta malowanie sÅ‚upów oÅ›wietlenia zewnÄ™trznego
EZ/214/81/2017”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

lub e-mailem: abak@krosno.med.pl

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – zestawienie asortymentu

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
formularz ofertowy
wzór umowy
załącznik 2
załącznik 2a
zestawienie ofert
unieważnienie