Zamówienie publiczne - szczegóły

Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są zainstalowane w kotłowni Zamawiającego.

Numer: EZ/214/82/2017

Data składania ofert: 2017-10-25

Data otwarcia ofert: 2017-10-25

Krosno, dnia 12 października 2017 roku                                                                       

 

Znak sprawy EZ/214/82/2017

 

                       

                                                                                                           www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego.

 

1.      Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia:

1)      Dwóch w roku przeglądu kotłów wodnych,  w którego skład wchodzą:

a)    czyszczenie komór paleniskowych kotłów

b)   kontrola izolacji cieplnej

c)    sprawdzenie i parametryzacja automatyki kotłowej

d)   czyszczenie palnika

e)    regulacja palnika z analizą spalin

f)    przegląd i kontrola zużycia podzespołów palnika

2)      Dwóch w roku przeglądu kotłów parowych ,  w którego skład wchodzą:

a)    Oczyszczenie powierzchni ogrzewalnych od strony spalin

b)    Kontrola uszczelek i sznurów  uszczelniających

c)    Kontrola elementów izolacji termicznej drzwi kotła

d)   Kontrola szczelności połączeń skręcanych

e)    Kontrola działania urządzeń zabezpieczających

f)     Kontrola i regulacja automatycznego odsalania

g)    Kontrola i regulacja automatycznego odmulania

h)    Kontrola jakości wody

i)      Kontrola izolacji cieplnej

j)      Sprawdzenie i parametryzacja automatyki kotłowej

k)    Przeprowadzenie analizy spalin

l)      Czyszczenie palnika

m)  Przegląd i kontrola zużycia podzespołów palnika

n)    Regulacja palnika

3)      Kontroli systemu bezpieczeństwa gazowego

4)      Przygotowanie kotłów i udział do czynności dozorowych rewizja zewnętrzna i wewnętrzna.

2.      Wszystkie przeglądy będą potwierdzane protokołem

3.      Dostawa ewentualnych części zamiennych przez Wykonawcę wymaga zgody Zamawiającego i będzie realizowana oddzielnym zamówieniem

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Zamawiający wymaga dołączenia do oferty świadectwa autoryzacji firmy Vissman Sp. z o. o. do dokonywania przeglądów serwisowych.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: umowa na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 25.10.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

25.10.2017 .r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: mgr inż. Bartłomiej Prajsnar – Kierownik Działu Technicznego – tel. 13 43 78 319

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Joanna Mendocha - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

Utrzymanie w ciągłej sprawności następujących urządzeń : 5 szt. kotłów wodnych Viessmann Vitoplex 200 SX2 oraz 3 kotły parowe Vitomax 200 HS wraz z urządzeniami współpracującymi, które są  zainstalowane w kotłowni  Zamawiającego

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .............................................................................

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

 

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

 


 Załączniki:
zapytanie ofertowe
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - wzór umowy
wybór