Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/98/2017

Data składania ofert: 2017-12-18

Data otwarcia ofert: 2017-12-18

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 20 października 2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiet nr 1 - wanna porodowa
zał. nr 2 - pakiet nr 2 - łóżka
zał. nr 2 - pakiet nr 3 - meble zabiegowe
zał. nr 2 - pakiet nr 3 - meble zabiegowe specyfikacja
zał. nr 2 - pakiet nr 4 - lodówki
zał. nr 2 - pakiet nr 5 - chłodziarki na leki
zał. nr 2 - [akiet nr 6 - wózki zabiegowe
zał. nr 2 - pakiet nr 7 - wózek na bieliznę czystą
zał. nr 2 - pakiet nr 8 - wózek na bieliznę brudną
zał. nr 2 - pakiet nr 9 - diatermia chirurgiczna
zał. nr 2 - pakiet nr 10 - komplet narzędzi
zał. nr 2 - pakiet nr 11 - fotele ginekologiczne
zał. nr 2 - pakiet nr 12 - kolposkopy
zał. nr 3 - JEDZ wersja edytowalna
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadczenie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - wzór protokołu zdawczo odbiorczego
rysunki techniczne dotyczące pakietu nr 3
zawiadomienie o zmianie SIWZ w zakresie pakietu nr 3
SIWZ po zmianach w zakresie pakietu nr 3
zał. nr 1 po zmianach w zakresie pakietu nr 3
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 8 listopada 2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 10.11.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
SIWZ po zmianach
zał. 1 po zmianach
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 20.11.2017 roku zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 22.11.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Pytania i odpowiedzi
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 5.12.2017 roku zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
SIWZ po zmianach
zał. 1 formularz ofertowy- po zmianach
Informacj a w sprawie pakietu 3
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 07.12.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postepowania
Wybór najkorzystniejszej oferty
unieważnienie w zakresie pakietu nr 3