Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/109/2017

Data składania ofert: 2017-12-18

Data otwarcia ofert: 2017-12-18

.


 Załączniki:
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 26.10.2017 roku zostało przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 28.10.2017 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 - formularz ofertowy
zał. nr 2 - pakiety
zał. nr 2a - specyfikacja 1
zał. nr 2b - specyfikacja 2
zał. nr 2c - specyfikacja 3
zał. nr 3 - wygenerowany JEDZ
zał. nr 3 - JEDZ wersja edytowalna
zał. nr 4 - oświadczenie o spełnianiu warunków
zał. nr 5 - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
zał. nr 6 - wzór umowy
zał. nr 7 - oświadcznnie - grupa kapitałowa
zał. nr 8 - wzór protokołu zdawczo-odbiorczego
rysunki techniczne dotyczące załącznika nr 2
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 20.11.2017 roku zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 24.11.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 5.12.2017 roku zostało przesłane do publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
SIWZ po zmianach
zał. 1 formularz ofertowy- po zmianach
Wyjaśnienia
ogłoszenie o sprostowaniu, które w dniu 07.12.2017 roku zostało opublikowanie w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej
Unieważnienie postępowania