Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – realizacja robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod potrzeby montażu mammografu

Numer: EZ/214/90/2017

Data składania ofert: 2017-11-06

Data otwarcia ofert: 2017-11-06

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – realizacja robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod potrzeby        montażu mammografu

 

Przedmiot zamówienia:

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – realizacja robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod potrzeby  montażu mammografu

W ramach tego zamówienia Wykonawca winien nadzorować roboty opisane w dokumentacji przetargowej o numerze sprawy EZ/215/75/2017, dokumentacji projektowej, oraz wszelkie inne prace w budynku B i jego obrębie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przebudowywanych pomieszczeń.

 

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 06.11.2017 r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

 

06.11.2017 r. godz. 10:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §8 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.       Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

2.       Wykonawca winien dysponować:

- Kierownika  budowy posiadającego  uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-  budowlanej lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach

- Kierownika robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach

 

 

3.       Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – – realizacja robót budowlano-montażowych związanych z dostosowaniem pomieszczeń Zakładu Diagnostyki Obrazowej pod potrzeby montażu mammografu

– EZ/214/90/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załączniki nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr  3- Wykaz osób

 

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 umowa wzór
załącznik nr 3 wykaz osób
wybór najkorzystniejszej oferty