Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie kontroli okresowej (przeglądu budowlanego) obiektów wielkopowierzchniowych, budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią i Stacją Łóżek oraz Lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego

Numer: EZ/214/91/2017

Data składania ofert: 2017-11-14

Data otwarcia ofert: 2017-11-14

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                                 Krosno, dnia 31.10.2017 r.                                                               

 im. Jana Pawła II w Krośnie

 ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno                           

Znak sprawy EZ/214/91/2017                                                       

                                                                                                                             www.krosno.med.pl

 Zapytanie ofertowe

 Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie kontroli okresowej (przeglądu budowlanego) obiektów wielkopowierzchniowych, budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią i Stacją Łóżek oraz Lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie przeglądów okresowych, w tym kontroli półrocznych oraz kontroli pięcioletniej wg harmonogramu przeglądów stanowiącego załącznik nr 1 do umowy, dla następujących obiektów:

1. Budynków wielkopowierzchniowych:

a)      Kompleks budynków A+E, B, C, H+G oraz KUCHNI z KOTŁOWNIĄ o powierzchni zabudowy kompleksu - 2151 +1810 +871 + 878 + 1784m2,

b)      Budynku 1D – poradnie specjalistyczne o powierzchni zabudowy – 2367m2.

2. Budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Steryllizatornią i Stacja Łóżek o powierzchni zabudowy –1870,06m2.

3.Lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego na potrzeby SOR o powierzchni lądowiska - 729,00 m2.

 

Zakres zamówienie obejmuje wykonanie:

1.      przeglądów okresowych polegających na sprawdzeniu stanu technicznego elementów budynku, instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,

2.      przeglądu okresowego, przeprowadzanego co najmniej raz na 5 lat, polegającego na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia,

3.      protokołów z kontroli stanu technicznego budynków wraz z wykazem prac remontowych koniecznych do wykonania (osobno dla każdego obiektu),

4.      zawiadomienia o przeprowadzeniu kontroli budynków wielkopowierzchniowych do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla Miasta Krosna,

5.      Wykonanie obliczenia DOPUSZCZALNEJ GRUBOŚCI POKRYWY ŚNIEŻNEJ dla kompleksu budynków A+E, B, C, H+G oraz KUCHNI z KOTŁOWNIĄ (jednorazowo w 2017r.).

Termin realizacji zamówienia:

 

Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w terminach określonych w załączniku nr 1 do umowy – „Harmonogram przeglądów okresowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”.

Czas obowiązywania umowy  -  do 30.11.2019r.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,
ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275 Termin złożenia oferty do: 14.11.2017 r. do godz. 09:00

Termin otwarcia ofert:

14.11.2017 r. godz. 09:15 - pokój 103

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto. Dalsze warunki płatności reguluje § 6 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Inne szczególne warunki:

Wykonawca winien załączyć do oferty kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem posiadanych uprawnień:

1. budowlanych bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

2. budowlanych bez ograniczeń w specjalności drogowej.

Oraz wykaz osób, które będą realizować zamówienie.

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznychGrzegorz Zima, tel. – 13 4378213

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –Arkadiusz Bąk tel. 13 43 78 216

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Wykonanie kontroli okresowej (przeglądu budowlanego) obiektów wielkopowierzchniowych, budynku Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralną Sterylizatornią i Stacją Łóżek oraz Lądowiska dla śmigłowców lotnictwa ratunkowego–EZ/214/91/2017”
z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki:

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – wzór umowy

Załącznik nr 3 – „Harmonogram przeglądów okresowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”

 

……………………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
wzór umowy
załącznik nr 1
formularz ofertowy
zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty