Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie kontroli okresowej - sprawdzenia technicznej sprawności przewodów komi-nowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Numer: EZ/214/94/2017

Data składania ofert: 2017-11-13

Data otwarcia ofert: 2017-11-13

nr sprawy EZ/214/94/2017                                                                                            Krosno, dnia 06.11.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Wykonanie kontroli okresowej - sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie kontroli okresowej - sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: 

a.       w ramach przeglądu rocznego – sprawdzenie technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach: Pralnia, Budynek Anatomii Patologicznej, Budynek Poradni Chorób Zakaźnych oraz Oddziału odwykowego i Poradni Odwykowej + Hydrofornia, Budynek Warsztatu Samochodowego, Budynek Oddziału Paliatywnego, Budynek Archiwum, Budynek Portierni z chlorownią i Budynek Portiernia nr 2, Budynek Centralna Stacja Tlenu i Sprężarkownia, Budynek Stacji TRAFO i  AGREGATORNI, Budynek Bloku Operacyjnego wraz z OIOM oraz Centralna Sterylizatornią zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

b.      w ramach przeglądu obiektów wielko-powierzchniowych, wykonywanych 2 razy w roku:

-        kompleks budynków A+E, B, C, H+G oraz KUCHNI z KOTŁOWNIĄ

-        budynek D+Apteka zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej umowy

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminach określonych w załączniku nr 2 do umowy – „Harmonogram przeglądów okresowych Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie”

Czas obowiązywania umowy  -  do 30.11.2019r

 

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 13.11.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

13.11.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §2 wzoru umowy ( załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego),

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.       Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi  przepisami prawa a w szczególności ustawy z dnia  7 lipca 1994 r. –Prawo  budowlane ( Dz. U. z 2016 r. poz. 290.)

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Grzegorz Zima– tel.  13 43 78 213

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta – Wykonanie kontroli okresowej - sprawdzenia technicznej sprawności przewodów kominowych, połączeń dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie.

 – EZ/214/94/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty 

Załączniki nr 2 – wzór umowy

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważ


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
zał.2 wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
wybór najkoezystniejszej oferty