Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Numer: EZ/215/118/2017

Data składania ofert: 2017-12-04

Data otwarcia ofert: 2017-12-04

Ogłoszenie nr 618327-N-2017 z dnia 2017-11-17 r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II: DostawÄ™, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i spoÅ‚eczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
OgÅ‚oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
„Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i spoÅ‚eczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
O zamówienie mogÄ… ubiegać siÄ™ wyÅ‚Ä…cznie zakÅ‚ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dziaÅ‚alność, lub dziaÅ‚alność ich wyodrÄ™bnionych organizacyjnie jednostek, które bÄ™dÄ… realizowaÅ‚y zamówienie, obejmuje spoÅ‚ecznÄ… i zawodowÄ… integracjÄ™ osób bÄ™dÄ…cych czÅ‚onkami grup spoÅ‚ecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub wiÄ™cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakÅ‚ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
PostÄ™powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli przeprowadzenie postÄ™powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiajÄ…cy powierzyÅ‚/powierzyli prowadzenie postÄ™powania:
PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiajÄ…cych
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiajÄ…cych, którzy wspólnie przeprowadzajÄ… postÄ™powanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

PostÄ™powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postÄ™powania wspólnie z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej – majÄ…ce zastosowanie krajowe prawo zamówieÅ„ publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. KorczyÅ„ska  57 , 38400   Krosno, woj. podkarpackie, paÅ„stwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (URL): www.krosno.med.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostÄ™p do narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJÄ„CEGO: Podmiot prawa publicznego
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
PodziaÅ‚ obowiÄ…zków miÄ™dzy zamawiajÄ…cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postÄ™powania z zamawiajÄ…cymi z innych paÅ„stw czÅ‚onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiajÄ…cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postÄ™powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postÄ™powania odpowiadajÄ… pozostali zamawiajÄ…cy, czy zamówienie bÄ™dzie udzielane przez każdego z zamawiajÄ…cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostaÅ‚ych zamawiajÄ…cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, peÅ‚ny i bezpoÅ›redni dostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.krosno.med.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona bÄ™dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.krosno.med.pl

DostÄ™p do dokumentów z postÄ™powania jest ograniczony - wiÄ™cej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesÅ‚anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres podany poniżej
Adres:
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzÄ™dzi i urzÄ…dzeÅ„ lub formatów plików, które nie sÄ… ogólnie dostÄ™pne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiajÄ…cego: DostawÄ™, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i spoÅ‚eczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
Numer referencyjny: EZ/215/118/2017
Przed wszczÄ™ciem postÄ™powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usÅ‚ug lub robót budowlanych lub okreÅ›lenie zapotrzebowania i wymagaÅ„ ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okreÅ›lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usÅ‚ugÄ™ lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G na podstawie dokumentacji projektowej w ramach zadania „Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” wspóÅ‚finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i spoÅ‚eczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlano – montażowych oraz dostawa, montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo-osobowych D1 i D2 w budynku H+G w ramach zadania: „Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko – wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna”. W ramach tego zamówienia Wykonawca winien wykonać roboty opisane w dokumentacji projektowej, zaÅ‚Ä…cznikach oraz SIWZ oraz wszelkie inne prace w budynkach i instalacjach Szpitala niezbÄ™dne do prawidÅ‚owego funkcjonowania 2 dźwigów Å‚óżkowo-osobowych. Przedmiotem zamówienia jest też uzyskanie w imieniu i dla ZamawiajÄ…cego, wszelkich niezbÄ™dnych decyzji, uzgodnieÅ„ oraz warunków (na podstawie udzielonego peÅ‚nomocnictwa). Dokonanie zgÅ‚oszeÅ„ o zakoÅ„czeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, PaÅ„stwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, UrzÄ™du Dozoru Technicznego oraz do PaÅ„stwowej Straży Pożarnej, uzyskanie pozytywnej opinii tych instytucji, co do przystÄ…pienia do użytkowania przebudowanych pomieszczeÅ„/urzÄ…dzeÅ„ lub zÅ‚ożenie oÅ›wiadczeÅ„, że organy te nie wniosÅ‚y sprzeciwu wobec przystÄ…pienia do użytkowania w terminach okreÅ›lonych w prawie budowlanym. Dokumentami, które opisujÄ… przedmiot umowy sÄ…: SIWZ wraz z zaÅ‚Ä…cznikami w tym: dokumentacja projektowa, decyzje pozwolenia na budowÄ™, harmonogram rzeczowo-finansowy oraz niniejsze wymagania. ZamawiajÄ…cy wymaga dokonania przez WykonawcÄ™ starannej wizji lokalnej na terenie Szpitala, w obszarze wykonania przedmiotu zamówienia, przed zÅ‚ożeniem oferty w postÄ™powaniu. W wypadku braku dokonania wizji lokalnej albo nienależytym dokonaniu wizji lokalnej oraz zaistnienia bÅ‚Ä™dów, braków, wad lub nieÅ›cisÅ‚oÅ›ci w wykonywaniu przedmiotu zamówienia, których to bÅ‚Ä™dów, braków, wad lub nieÅ›cisÅ‚oÅ›ci można by uniknąć, gdyby wizja lokalna zostaÅ‚a wykonana należycie, Wykonawca poniesie odpowiedzialność za wszelkie szkody (zarówno straty rzeczywiste, jak i utracone korzyÅ›ci) powstaÅ‚e u ZamawiajÄ…cego w zwiÄ…zku z brakiem dokonania albo nienależytym dokonaniem wizji lokalnej. W ramach niniejszego zamówienia Wykonawca wykona wszelkie prace zwiÄ…zane z wymianÄ… dwóch dźwigów osobowych (D1 i D2) w budynku H+G. Prace obejmować bÄ™dÄ… szyby windowe od poziomu -3 budynku do poziomu dachu Å‚Ä…cznie z pomieszczeniami maszynowni oraz pomieszczeniami przylegÅ‚ymi, do których ze wzglÄ™du na charakter prowadzonych prac Wykonawca bÄ™dzie zmuszony wejść z pracami. I. W zakresie robót budowlano-montażowych: 1) Demontaż istniejÄ…cych dźwigów osobowych, wraz z urzÄ…dzeniami towarzyszÄ…cymi, oprzyrzÄ…dowaniem i instalacjami. Zdemontowane elementy dźwigów takie jak: silniki, przekÅ‚adnie, liny, wyÅ‚Ä…czniki kraÅ„cowe, drzwi, poszycie i elementy konstrukcyjne kabiny, prowadnice i inne elementy dźwigu wskazane przez ZamawiajÄ…cego, Wykonawca przekaże protokolarnie ZamawiajÄ…cemu i przetransportuje w miejsce wskazane przez ZamawiajÄ…cego. 2) PrzebudowÄ™ (powiÄ™kszenie) otworów drzwiowych w szybach windowych D1 i D2. 3) Demontaż, w zakresie koniecznym, marmurowych cokoÅ‚ów, wykÅ‚adziny winylowej oraz pÅ‚ytek ceramicznych przy otworach drzwiowych szybów. 4) Montaż i uzupeÅ‚nienie marmurowych cokoÅ‚ów, wykÅ‚adziny winylowej oraz pÅ‚ytek ceramicznych przy otworach drzwiowych szybów. 5) Demontaż listew drewnianych wokóÅ‚ oÅ›cieży otworów drzwiowych szybów, na każdej kondygnacji. 6) Montaż na każdej kondygnacji nowych listew wokóÅ‚ oÅ›cieży wykonanych z pÅ‚yty OSB, obÅ‚ożonych blachÄ… nierdzewnÄ… szlifowanÄ… gr. 1mm na kleju i mocowanÄ… na wkrÄ™tach Å‚ezkowych. 7) Demontaż starych klap rewizyjnych w stropie pomiÄ™dzy poziomem +2 budynku a poziomem maszynowni i montaż w ich miejsce 2 szt. klap o odpornoÅ›ci ogniowej EI60. 8) Montaż na korytarzu poziomu +1 budynku H+G 2 kompletów portali/zestawów szklanych Z2 o konstrukcji aluminiowej – pierwszy komplet w osi 3H oraz drugi komplet pomiÄ™dzy osiami 11H a 12H. Jeden zestaw należy wyposażyć w ukÅ‚ad kontroli dostÄ™pu (wraz z zasilaniem). UkÅ‚ad KD należy wykonać w oparciu o system Roger (lub system równoważny) z możliwoÅ›ciÄ… odczytu, kodowania kart posiadanych przez ZamawiajÄ…cego typu UNICARD. ZamawiajÄ…cy wymaga, aby nadawanie lub odbieranie uprawnieÅ„ odbywaÅ‚o siÄ™ zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpiÄ™ty do posiadanego przez ZamawiajÄ…cego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer. UkÅ‚ad zestawów szklanych Z2 zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem nr 9 do SIWZ – Zestawienie portali (zestawów szklanych). 9) Wykonanie uzupeÅ‚niania ubytków tynku, szpachlowania i malowania Å›cian w obrÄ™bie wymienionych szpalet (przyjąć 100 cm wokóÅ‚ zamontowanych szpalet. Kolory farby należy dobrać do kolorystyki istniejÄ…cej) oraz w obrÄ™bie montowanych zestawów szklanych Z2. 10) Wykonanie wszelkich prac towarzyszÄ…cych zwiÄ…zanych z montażem zestawów szklanych Z2, tj.: wykonanie dostosowania sufitu podwieszanego kasetonowego do montażu zestawów, wykonanie przeróbki zamontowanych odbojoporÄ™czy systemowych oraz wykonanie innych prac (w tym wykoÅ„czeniowych) niezbÄ™dnych do prawidÅ‚owego funkcjonowania zamontowanych zestawów. 11) Montaż lub uzupeÅ‚ninie systemowych listew odbojowych w obszarze 0.5m od otworu. 12) Zamontowanie w kabinach dźwigów i przy przyciskach przywoÅ‚ania dźwigów (na każdym poziomie budynku) tabliczek informujÄ…cych o przeznaczeniu danego pietra/poziomu. Tabliczki o rozmiarach 15 cm x 20 cm wykonane z pÅ‚yty kompozytowej (np. dibond, tubond) lub pÅ‚yty 13) Przygotowanie szybów do montażu dźwigów osobowych – oczyszczenie szybów z pyÅ‚u i kurzu oraz malowanie farbÄ… akrylowÄ… do betonu w jasnym kolorze. Szyby przed montażem muszÄ… być suche. 14) DostawÄ™, montaż, uruchomienie oraz wykonanie czynnoÅ›ci odbioru urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych przez UrzÄ…d Dozoru Technicznego (dalej UDT) oraz uzyskanie decyzji zezwalajÄ…cej na eksploatacjÄ™ zamontowanych urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych wydanego przez UDT. II. W zakresie robót elektrycznych i teletechnicznych: 1) Wykonanie kompletnej instalacji zasilajÄ…cej urzÄ…dzenia dźwigowe D1 i D2 zgodnie projektem branżowym. 2) Wykonanie kompletnej instalacji oÅ›wietleniowej w szybach zgodnie projektem branżowym. 3) Wykonanie, uruchomienie i konfiguracja kompletnych instalacji teletechnicznych (SAP) w zakresie opracowania dla wymiany dźwigów D1 i D2 zgodnie projektem wykonawczym branżowym. W zakresie instalacji SAP Wykonawca wykona i uruchomi kompletnÄ… instalacjÄ™ w szybach windowych, maszynowniach oraz na klatkach schodowych do maszynowni (poziom+2 budynku) na oddzielnej pÄ™tli dozorowej. PÄ™tlÄ™ należy doprowadzić do istniejÄ…cej centrali CSP5 na poziomie -2 budynku H+G i wykonać konfiguracjÄ™ systemu pożarowego. W zakresie zamówienia jest również doposażenie centrali CSP5 o niezbÄ™dne elementy niezbÄ™dne do uruchomienia i poprawnej konfiguracji systemu pożarowego. 4) Wykonawca winien uwzglÄ™dnić w ofercie wszelkie roboty, jakie należy wykonać w celu osiÄ…gniÄ™cia peÅ‚nej funkcjonalnoÅ›ci wykonywanego zakresu instalacyjnego. Wykonawca zobowiÄ…zany jest także do przywrócenia stanu pomieszczeÅ„, które nie znajdujÄ… siÄ™ w zakresie przebudowy, ale zajdzie w nich konieczność wykonania np. przyÅ‚Ä…czenia instalacji, przebudowy fragmentów instalacji, rozkucia szachtów instalacyjnych, przejÅ›cia instalacjami przez istniejÄ…ce pomieszczenia lub wykonania innych niezbÄ™dnych prac w celu osiÄ…gniÄ™cia peÅ‚nej funkcjonalnoÅ›ci wykonywanego zakresu robót. Pomieszczenia i elementy, w które zajdzie konieczność takiej ingerencji należy przywrócić do standardu sprzed tej ingerencji. Jeżeli w danym pomieszczeniu zajdzie konieczność przeprowadzenia odcinków instalacji Wykonawca winien wykonać peÅ‚nÄ… zabudowÄ™ tych odcinków w systemie suchej zabudowy z ich wykoÅ„czeniem (malowaniem) – o ile odcinki te nie bÄ™dÄ… biegÅ‚y powyżej istniejÄ…cymi sufitami podwieszanymi. III. PeÅ‚nienie w okresie gwarancji i rÄ™kojmi usÅ‚ugi serwisu i konserwacji dźwigów D1 i D2 w budynku H+G. 1) Konserwacja dostarczonych dźwigów polegać bÄ™dzie w szczególnoÅ›ci na: a) prowadzeniu konserwacji dźwigów w zakresie, terminach i w sposób ustalony dokumentacjÄ… technicznÄ… dźwigów oraz przepisami Dozoru Technicznego, w zakresie dotyczÄ…cym konserwacji dźwigów; b) przeprowadzania drobnych napraw polegajÄ…cych w szczególnoÅ›ci na naprawie lub wymianie uszkodzonych elementów dźwigowych jak cewek, styków, przycisków, wkÅ‚adek bezpiecznikowych, smarów, sprzÄ™tu Å›rubowego, instrukcji, tabliczek TZ i TO, uzupeÅ‚nienia oleju, c) utrzymania dźwigów w staÅ‚ym ruchu z wyjÄ…tkiem przestojów niezbÄ™dnych do czynnoÅ›ci konserwacyjnych i naprawczych (za dzieÅ„ postoju uważa siÄ™ przerwÄ™ w ruchu dźwigu nie mniejszÄ… niż 24 godziny). d) Usuwanie bieżących usterek dotyczÄ…cych nieprawidÅ‚owego funkcjonowania urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych zgÅ‚oszonych przez ZamawiajÄ…cego w terminie 24 godziny od momentu dokonania zgÅ‚oszenia przez ZamawiajÄ…cego. e) Wykonawca w okresie gwarancji, zapewni ze swojej strony obecność osoby posiadajÄ…cej stosowne uprawnienia przy wymaganych przepisami okresowych przeglÄ…dach urzÄ…dzeÅ„ dźwigowych wykonywanych przez UrzÄ…d Dozoru Technicznego. ZamawiajÄ…cy w zakresie sterowania dźwigów Å‚óżkowo-osobowych wymaga nastÄ™pujÄ…cej funkcjonalnoÅ›ci: I. Dźwigi należy wyposażyć w ukÅ‚ady kontroli dostÄ™pu (wraz z zasilaniem) umożliwiajÄ…ce zablokowanie dostÄ™pu do dźwigów dla osób postronnych. UkÅ‚ady KD należy wykonać w oparciu o system Roger (lub system równoważny) z możliwoÅ›ciÄ… odczytu, kodowania kart posiadanych przez ZamawiajÄ…cego typu UNICARD. ZamawiajÄ…cy wymaga, aby nadawanie lub odbieranie uprawnieÅ„ odbywaÅ‚o siÄ™ zdalnie z poziomu komputera. System KD ma być podpiÄ™ty do posiadanego przez ZamawiajÄ…cego serwera opartego o system operacyjny Microsoft Windows Serwer 2008 R2 (SP1) z MS SQL Serwer. II. UkÅ‚ad sterowania dźwigów winien umożliwiać zdalne zablokowanie możliwoÅ›ci dojazdu dźwigów do wybranego piÄ™tra/piÄ™ter. III. Panel dyspozycyjny w kabinach dźwigów ze stali nierdzewnej z wyÅ›wietlaczem LCD informujÄ…cy o numerze piÄ™tra i kierunku jazdy. IV. Sygnalizacja przystankowa - piÄ™trowskazywacze montowane na wszystkich przystankach winny wyÅ›wietlać kierunek poruszania siÄ™ dźwigu oraz piÄ™tro, na jakim dźwig aktualnie siÄ™ znajduje. V. Zamontowanie w kabinie ukÅ‚adu gÅ‚oÅ›nomówiÄ…cego - informujÄ…ce o dojeździe na przystanek, stanach awaryjnych (np. przeciążeniu), otwieraniu, zamykaniu drzwi. Odpowiednie komunikaty wyzwalane przez sterownik gÅ‚ówny z możliwoÅ›ciÄ… zmiany gÅ‚oÅ›noÅ›ci lub wyÅ‚Ä…czenia ich emisji.

II.5) GÅ‚ówny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:


II.6) CaÅ‚kowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiajÄ…cy podaje informacje o wartoÅ›ci zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa caÅ‚kowita maksymalna wartość w caÅ‚ym okresie obowiÄ…zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje siÄ™ udzielenie zamówieÅ„, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
OkreÅ›lenie przedmiotu, wielkoÅ›ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostanÄ… udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane bÄ™dzie zamówienie lub okres, na który zostaÅ‚a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zostaÅ‚ ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiÄ…cach:    lub dniach:
lub
data rozpoczÄ™cia:   lub zakoÅ„czenia: 2018-04-20

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okreÅ›lonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zawodowej, o ile wynika to z odrÄ™bnych przepisów
OkreÅ›lenie warunków: ZamawiajÄ…cy nie okreÅ›la warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu w przedmiotowym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
OkreÅ›lenie warunków: O Udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ wykonawcy, którzy ubezpieczeni sÄ… od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci zwiÄ…zanej z przedmiotem zamówienia na sumÄ™ gwarancyjnÄ… 500 000,00 zÅ‚
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
OkreÅ›lenie warunków: a) O udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ wykonawcy , którzy nie wczeÅ›niej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenia dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy - w tym okresie, wykonali należycie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidÅ‚owo ukoÅ„czyli przynajmniej jednÄ… robotÄ™ budowlanÄ…, polegajÄ…cej na wymianie jednego urzÄ…dzenia dźwigowego. b) O udzielenie zamówienia mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy , którzy dysponujÄ… lub bÄ™dÄ… dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierujÄ… do jego realizacji: -Kierownika budowy posiadajÄ…cego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeÅ„ w specjalnoÅ›ci konstrukcyjno- budowlanej lub posiadajÄ…cego odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa lub które zostaÅ‚y wydane na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów w innych krajach - Kierownika robót elektrycznych posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeÅ„ w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadajÄ…cego odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa lub które zostaÅ‚y wydane na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów w innych krajach
ZamawiajÄ…cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu imion i nazwisk osób wykonujÄ…cych czynnoÅ›ci przy realizacji zamówienia wraz z informacjÄ… o kwalifikacjach zawodowych lub doÅ›wiadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
OÅ›wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz speÅ‚nianiu warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
Tak
OÅ›wiadczenie o speÅ‚nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OÅšWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów: 1) OÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postÄ™powania ( zaÅ‚.3 A) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane wraz z ofertÄ…. 2) OÅ›wiadczenie o przynależnoÅ›ci lub braku przynależnoÅ›ci do tej samej grupy kapitaÅ‚owej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze zÅ‚ożeniem oÅ›wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiÄ…zania z innym wykonawcÄ… nie prowadzÄ… do zakÅ‚ócenia konkurencji w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3 C) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 3 niniejszej siwz. 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert - dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 4) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sÄ…du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opÅ‚at lub skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzajÄ…ce dokonanie pÅ‚atnoÅ›ci tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 5) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuÅ‚em Å›rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienia publiczne - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 6) oÅ›wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opÅ‚acaniem podatków i opÅ‚at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opÅ‚atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; OÅ›wiadczenia, o których mowa powyżej, dotyczÄ…ce wykonawcy, podmiotów udostÄ™pniajÄ…cych zasoby oraz podwykonawców skÅ‚ada siÄ™ w oryginale. 7) odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; ZamawiajÄ…cy żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnoÅ›ciach innych podmiotów przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 siwz (z wyÅ‚Ä…czeniem pkt 3.2 ppkt 2) dotyczÄ…cych tych podmiotów. ZamawiajÄ…cy żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie sÄ… podmiotami udostÄ™pniajÄ…cymi zasoby. 1. Wykonawca, który powoÅ‚uje siÄ™ na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speÅ‚nienia, w zakresie, w jakim powoÅ‚uje siÄ™ na ich zasoby, warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada także oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada oÅ›wiadczenia z pkt 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o zamówienie przez wykonawców oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 skÅ‚ada każdy z wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o zamówienie. Dokumenty te potwierdzajÄ… speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt.3.2: 1) ppkt 3) – skÅ‚ada informacjÄ™ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wÅ‚aÅ›ciwy organ sÄ…dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-5 i 9 – skÅ‚ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajÄ…ce odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci. b) nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo że zawarÅ‚ porozumienie z wÅ‚aÅ›ciwym organem w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoÅ›ci uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. a, powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 4)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje siÄ™ dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1, zastÄ™puje siÄ™ je dokumentem zawierajÄ…cym odpowiednio oÅ›wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oÅ›wiadczenie osoby, której dokument miaÅ‚ dotyczyć, zÅ‚ożone przed notariuszem lub przed organem sÄ…dowym, administracyjnym albo organem samorzÄ…du zawodowego lub gospodarczego wÅ‚aÅ›ciwym ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)stosuje siÄ™. 5) W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do treÅ›ci dokumentu zÅ‚ożonego przez wykonawcÄ™, zamawiajÄ…cy może zwrócić siÄ™ do wÅ‚aÅ›ciwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbÄ™dnych informacji dotyczÄ…cych tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OÅšWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
3.1 W celu potwierdzenia speÅ‚niania przez wykonawcÄ™ warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, zamawiajÄ…cy żąda: 1. OÅ›wiadczenie Wykonawcy dotyczÄ…ce speÅ‚nienia warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu, które stanowi zaÅ‚Ä…cznik do siwz ( zaÅ‚. nr 3 B) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane wraz z ofertÄ…. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcÄ™ do realizacji zamówienia publicznego, w szczególnoÅ›ci odpowiedzialnych za realizacje zadania, kontrolÄ™ jakoÅ›ci lub kierowane robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnieÅ„, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia publicznego , a także zakresu wykonywanych przez nie czynnoÅ›ci oraz informacjÄ… o postawie do dysponowania tymi osobami. (ZaÅ‚. 2a) – dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 3. PolisÄ™ od odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej zakresie prowadzonej dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, w tym zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na wartość zamówienia - dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wczeÅ›niej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert, a jeżeli okres prowadzenie dziaÅ‚alnoÅ›ci jest krótszy- w tym okresie, w zakresie niezbÄ™dnym do wykazania speÅ‚nienia warunku opisanego w VIII.1.2).3.b. ( zaÅ‚. 2b) do SIWZ - dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej SIWZ. 3.1.1. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może zÅ‚ożyć dokumentów dotyczÄ…cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiajÄ…cego, może zÅ‚ożyć inny dokument, który w wystarczajÄ…cy sposób potwierdza speÅ‚nianie opisanego przez zamawiajÄ…cego warunku udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OÅšWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOÅšCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
11. INNE DOKUMENTY- zaÅ‚Ä…czane wraz z ofertÄ…. 1) WypeÅ‚niony formularz ofertowy zaÅ‚.1do SIWZ. 2) WypeÅ‚niony harmonogram rzeczowo- finansowy - jako zaÅ‚Ä…cznik nr 7 do SIWZ 3) PeÅ‚nomocnictwo do podpisania oferty, skÅ‚adania ewentualnych wyjaÅ›nieÅ„, jeżeli osoba podpisujÄ…ca nie jest osobÄ… upoważnionÄ…. ZamawiajÄ…cy wymaga przedÅ‚ożenia oryginaÅ‚u peÅ‚nomocnictwa lub kopii poÅ›wiadczonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez notariusza. PeÅ‚nomocnictwo winno wskazywać datÄ™ jego wystawienia oraz okres, na który zostaÅ‚o udzielone. Brak tego okresu ZamawiajÄ…cy odczyta jako peÅ‚nomocnictwo wystawione na czas nieokreÅ›lony. 4) Wykaz części zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom oraz nazwy firm podwykonawców. (jeżeli dotyczy)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1.Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokoÅ›ci odpowiednio: 4 105,00 zÅ‚ 2. Wadium musi być wniesione przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku nastÄ™pujÄ…cych formach: a) w pieniÄ…dzu na konto Szpitala (decyduje termin uznania rachunku ZamawiajÄ…cego): PKO BP 93 1020 4391 0000 6902 0159 6592 b) w porÄ™czeniach bankowych lub porÄ™czeniach spóÅ‚dzielczej kasy oszczÄ™dnoÅ›ciowo-kredytowej, z tym że porÄ™czenie kasy jest zawsze porÄ™czeniem pieniężnym, c) w gwarancjach bankowych, d) w gwarancjach ubezpieczeniowych, e) w porÄ™czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju PrzedsiÄ™biorczoÅ›ci. 4. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniÄ…dzu, przelewem, Wykonawca doÅ‚Ä…cza do oferty kserokopiÄ™ wpÅ‚aty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. Na poleceniu przelewu należy wpisać: „WADIUM NR EZ/215/118/2017”. W pozostaÅ‚ych przypadkach wymagane jest doÅ‚Ä…czenie do oferty oryginaÅ‚u dokumentu wystawionego na rzecz ZamawiajÄ…cego, który należy dostarczyć do siedziby zamawiajÄ…cego w kopercie z dopiskiem: ,,WADIUM EZ/215/118/2017” NIE PÓŹNIEJ JEDNAK NIÅ» DO DNIA 04.12.2017 .R. DO GODZ. 10:00 I ZŁOÅ»YĆ W SIEDZIBIE ZAMAWIAJÄ„CEGO PRZY ULICY KORCZYŃSKIEJ 57, 38-400 KROSNO W SEKRETARIACIE (POK. 275) KOPIĘ W/W DOKUMENTU NALEÅ»Y ZAŁĄCZYĆ DO OFERTY (JAKO ZAŁĄCZNIK) Dokumenty, o których mowa powyżej, muszÄ… zachowywać ważność przez caÅ‚y okres, w którym Wykonawca jest zwiÄ…zany ofertÄ…. 5. Wniesienie wadium w pieniÄ…dzu bÄ™dzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie siÄ™ na rachunku bankowym ZamawiajÄ…cego. 6. Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja (porÄ™czenie )musi być podpisana przez upoważnionego (upeÅ‚nomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporzÄ…dzony w sposób umożliwiajÄ…cy jego identyfikacjÄ™ np. zÅ‚ożony wraz z imiennÄ… pieczÄ…tkÄ… lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treÅ›ci gwarancji (porÄ™czenia) winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgÅ‚oszone przez ZamawiajÄ…cego w terminie zwiÄ…zania ofertÄ…, zobowiÄ…zanie Gwaranta do wypÅ‚aty ZamawiajÄ…cemu peÅ‚nej kwoty wadium w okolicznoÅ›ciach okreÅ›lonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 Ustawy. 7. Przy wnoszeniu wadium Wykonawca winien powoÅ‚ać siÄ™ na numer i nazwÄ™ sprawy, której wadium dotyczy. 8. Oferta Wykonawcy, która nie zostanie zabezpieczona wadium w wymaganej wysokoÅ›ci, dopuszczonej formie, w okreÅ›lonym terminie i na wymagany okres zostanie odrzucona. 9. ZamawiajÄ…cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwÅ‚ocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postÄ™powania, z wyjÄ…tkiem wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem punktów 10 i 11. Wykonawcy, którego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiajÄ…cy zwróci wadium niezwÅ‚ocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 10. ZamawiajÄ…cy zwróci niezwÅ‚ocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofaÅ‚ ofertÄ™ przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 11. ZamawiajÄ…cy zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcÄ™, któremu zwrócono wadium na podstawie punktu 9, jeżeli w wyniku rozstrzygniÄ™cia odwoÅ‚ania jego oferta zostaÅ‚a wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie okreÅ›lonym przez zamawiajÄ…cego. 12. ZamawiajÄ…cy zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie zÅ‚ożyÅ‚ oÅ›wiadczeÅ„ lub dokumentów potwierdzajÄ…cych okolicznoÅ›ci, o których mowa w art. 25 ust. 1, oÅ›wiadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, peÅ‚nomocnictw lub nie wyraziÅ‚ zgody na poprawienie omyÅ‚ki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowaÅ‚o brak możliwoÅ›ci wybrania oferty zÅ‚ożonej przez wykonawcÄ™ jako najkorzystniejszej. 13. ZamawiajÄ…cy zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta zostaÅ‚a wybrana: a) odmówiÅ‚ podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach okreÅ›lonych w ofercie; b) nie wniósÅ‚ wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego staÅ‚o siÄ™ niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 14. ZamawiajÄ…cy wymaga precyzyjnego wskazania w ofercie sposobu, w jaki ZamawiajÄ…cy ma zwrócić wniesione wadium, w szczególnoÅ›ci wskazania adresu banku i numeru konta (w przypadku wniesienia wadium w pieniÄ…dzu). ZamawiajÄ…cy nie ponosi odpowiedzialnoÅ›ci za bÅ‚Ä™dy i zaniechania wykonawcy w tym zakresie.

IV.1.3) Przewiduje siÄ™ udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga siÄ™ zÅ‚ożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub doÅ‚Ä…czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostanÄ… zaproszeni do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje siÄ™ ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której bÄ™dÄ… zamieszczone dodatkowe informacje dotyczÄ…ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza siÄ™ zÅ‚ożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje siÄ™ pobranie ze zÅ‚ożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporzÄ…dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja bÄ™dzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartoÅ›ci bÄ™dÄ… przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje siÄ™ ograniczenia co do przedstawionych wartoÅ›ci, wynikajÄ…ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostanÄ… udostÄ™pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki bÄ™dzie termin ich udostÄ™pnienia:
Informacje dotyczÄ…ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postÄ™powania w toku aukcji elektronicznej i jakie bÄ™dÄ… warunki, na jakich wykonawcy bÄ™dÄ… mogli licytować (minimalne wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60,00
gwarancja 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszÄ… speÅ‚niać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstÄ™pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbÄ™ etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokoÅ›ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiÄ…zania stanowiÄ…ce podstawÄ™ do skÅ‚adania ofert, jeżeli zamawiajÄ…cy przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujÄ…ce minimalne wymagania, którym muszÄ… odpowiadać wszystkie oferty:

PodziaÅ‚ negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegajÄ…cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której bÄ™dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostÄ™pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczÄ…ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urzÄ…dzeÅ„ informatycznych:
 
Sposób postÄ™powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okreÅ›lenie minimalnych wysokoÅ›ci postÄ…pieÅ„:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie zÅ‚ożyli nowych postÄ…pieÅ„, zostanÄ… zakwalifikowani do nastÄ™pnego etapu:
Termin skÅ‚adania wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostanÄ… wprowadzone do treÅ›ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje siÄ™ istotne zmiany postanowieÅ„ zawartej umowy w stosunku do treÅ›ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie ze wzorem umowy - załącznik nr 4 do SIWZ
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostÄ™pniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin skÅ‚adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu:
Data: 2017-12-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu skÅ‚adania wniosków, ze wzglÄ™du na pilnÄ… potrzebÄ™ udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogÅ‚oszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania Å›rodków pochodzÄ…cych z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegajÄ…cych zwrotowi Å›rodków z pomocy udzielonej przez paÅ„stwa czÅ‚onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miaÅ‚y być przeznaczone na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje siÄ™ unieważnienie postÄ™powania o udzielenie zamówienia, jeżeli Å›rodki sÅ‚użące sfinansowaniu zamówieÅ„ na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiajÄ…cy zamierzaÅ‚ przeznaczyć na sfinansowanie caÅ‚oÅ›ci lub części zamówienia, nie zostaÅ‚y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

 

Ogłoszenie nr 500061637-N-2017 z dnia 20-11-2017 r.
Krosno:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
OgÅ‚oszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 618327-N-2017
Data: 17/11/2017
SEKCJA I: ZAMAWIAJÄ„CY
Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II, Krajowy numer identyfikacyjny 30862000000, ul. ul. KorczyÅ„ska  57, 38400   Krosno, woj. podkarpackie, paÅ„stwo Polska, tel. 013 4378497, 4378215, e-mail sezam.szpital@krosno.med.pl, faks 013 4378497, 4378215.
Adres strony internetowej (url): www.krosno.med.pl
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje siÄ™ zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: 4)
W ogÅ‚oszeniu jest: 3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów: 1) OÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postÄ™powania ( zaÅ‚.3 A) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane wraz z ofertÄ…. 2) OÅ›wiadczenie o przynależnoÅ›ci lub braku przynależnoÅ›ci do tej samej grupy kapitaÅ‚owej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze zÅ‚ożeniem oÅ›wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiÄ…zania z innym wykonawcÄ… nie prowadzÄ… do zakÅ‚ócenia konkurencji w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3 C) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 3 niniejszej siwz. 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert - dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 4) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sÄ…du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opÅ‚at lub skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzajÄ…ce dokonanie pÅ‚atnoÅ›ci tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 5) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuÅ‚em Å›rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienia publiczne - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 6) oÅ›wiadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opÅ‚acaniem podatków i opÅ‚at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opÅ‚atach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; OÅ›wiadczenia, o których mowa powyżej, dotyczÄ…ce wykonawcy, podmiotów udostÄ™pniajÄ…cych zasoby oraz podwykonawców skÅ‚ada siÄ™ w oryginale. 7) odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; ZamawiajÄ…cy żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnoÅ›ciach innych podmiotów przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 siwz (z wyÅ‚Ä…czeniem pkt 3.2 ppkt 2) dotyczÄ…cych tych podmiotów. ZamawiajÄ…cy żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie sÄ… podmiotami udostÄ™pniajÄ…cymi zasoby. 1. Wykonawca, który powoÅ‚uje siÄ™ na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speÅ‚nienia, w zakresie, w jakim powoÅ‚uje siÄ™ na ich zasoby, warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada także oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada oÅ›wiadczenia z pkt 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o zamówienie przez wykonawców oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 skÅ‚ada każdy z wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o zamówienie. Dokumenty te potwierdzajÄ… speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt.3.2: 1) ppkt 3) – skÅ‚ada informacjÄ™ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wÅ‚aÅ›ciwy organ sÄ…dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-5 i 9 – skÅ‚ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajÄ…ce odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci. b) nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo że zawarÅ‚ porozumienie z wÅ‚aÅ›ciwym organem w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoÅ›ci uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. a, powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 4)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje siÄ™ dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1, zastÄ™puje siÄ™ je dokumentem zawierajÄ…cym odpowiednio oÅ›wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oÅ›wiadczenie osoby, której dokument miaÅ‚ dotyczyć, zÅ‚ożone przed notariuszem lub przed organem sÄ…dowym, administracyjnym albo organem samorzÄ…du zawodowego lub gospodarczego wÅ‚aÅ›ciwym ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)stosuje siÄ™. 5) W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do treÅ›ci dokumentu zÅ‚ożonego przez wykonawcÄ™, zamawiajÄ…cy może zwrócić siÄ™ do wÅ‚aÅ›ciwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbÄ™dnych informacji dotyczÄ…cych tego dokumentu.
W ogÅ‚oszeniu powinno być: 3.2 W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu zamawiajÄ…cy żąda nastÄ™pujÄ…cych dokumentów: 1) OÅ›wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postÄ™powania ( zaÅ‚.3 A) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane wraz z ofertÄ…. 2) OÅ›wiadczenie o przynależnoÅ›ci lub braku przynależnoÅ›ci do tej samej grupy kapitaÅ‚owej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze zÅ‚ożeniem oÅ›wiadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiÄ…zania z innym wykonawcÄ… nie prowadzÄ… do zakÅ‚ócenia konkurencji w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia. ( zal.3 C) – oÅ›wiadczenie skÅ‚adane zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 3 niniejszej siwz. 3) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp wystawiona nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert - dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 4) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sÄ…du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opÅ‚at lub skÅ‚adek na ubezpieczenia spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzajÄ…ce dokonanie pÅ‚atnoÅ›ci tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 5) oÅ›wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytuÅ‚em Å›rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania siÄ™ o zamówienia publiczne - oÅ›wiadczenie skÅ‚adane na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; 6) odpis z wÅ‚aÅ›ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziaÅ‚alnoÅ›ci gospodarczej, jeżeli odrÄ™bne przepisy wymagajÄ… wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp – dokument skÅ‚adany na wezwanie ZamawiajÄ…cego zgodnie z rozdziaÅ‚em IX pkt 2 niniejszej siwz; ZamawiajÄ…cy żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnoÅ›ciach innych podmiotów przedstawienia dokumentów, o których mowa w pkt 3.2 siwz (z wyÅ‚Ä…czeniem pkt 3.2 ppkt 2) dotyczÄ…cych tych podmiotów. ZamawiajÄ…cy żąda przedstawienia tych dokumentów w odniesieniu do podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a którzy nie sÄ… podmiotami udostÄ™pniajÄ…cymi zasoby. 1. Wykonawca, który powoÅ‚uje siÄ™ na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speÅ‚nienia, w zakresie, w jakim powoÅ‚uje siÄ™ na ich zasoby, warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada także oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce tych podmiotów. 2. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziaÅ‚u w postÄ™powaniu skÅ‚ada oÅ›wiadczenia z pkt 3.2 ppkt 1 dotyczÄ…ce podwykonawców. 3. W przypadku wspólnego ubiegania siÄ™ o zamówienie przez wykonawców oÅ›wiadczenia z pkt 3.1 ppkt 1 oraz 3.2 ppkt 1 skÅ‚ada każdy z wykonawców wspólnie ubiegajÄ…cych siÄ™ o zamówienie. Dokumenty te potwierdzajÄ… speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje speÅ‚nianie warunków udziaÅ‚u w postÄ™powaniu lub kryteriów selekcji oraz brak podstaw wykluczenia. 3.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w Rozdz. IX pkt.3.2: 1) ppkt 3) – skÅ‚ada informacjÄ™ z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez wÅ‚aÅ›ciwy organ sÄ…dowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreÅ›lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy; 2) ppkt 4-5 i 9 – skÅ‚ada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania, potwierdzajÄ…ce odpowiednio, że: a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogÅ‚oszono upadÅ‚oÅ›ci. b) nie zalega z opÅ‚acaniem podatków, opÅ‚at, skÅ‚adek na ubezpieczenie spoÅ‚eczne lub zdrowotne albo że zawarÅ‚ porozumienie z wÅ‚aÅ›ciwym organem w sprawie spÅ‚at tych należnoÅ›ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególnoÅ›ci uzyskaÅ‚ przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozÅ‚ożenie na raty zalegÅ‚ych pÅ‚atnoÅ›ci lub wstrzymanie w caÅ‚oÅ›ci wykonania decyzji wÅ‚aÅ›ciwego organu 3) Dokumenty, o których mowa w ppkt 1) i ppkt 2) lit. a, powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 6 miesiÄ™cy przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziaÅ‚u w postÄ™powaniu. Dokumenty, o których mowa w ppkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wczeÅ›niej niż 3 miesiÄ…ce przed upÅ‚ywem terminu skÅ‚adania ofert. 4)Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje siÄ™ dokumentów, o których mowa w pkt 3.3.1, zastÄ™puje siÄ™ je dokumentem zawierajÄ…cym odpowiednio oÅ›wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oÅ›wiadczenie osoby, której dokument miaÅ‚ dotyczyć, zÅ‚ożone przed notariuszem lub przed organem sÄ…dowym, administracyjnym albo organem samorzÄ…du zawodowego lub gospodarczego wÅ‚aÅ›ciwym ze wzglÄ™du na siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis pkt 3)stosuje siÄ™. 5) W przypadku wÄ…tpliwoÅ›ci co do treÅ›ci dokumentu zÅ‚ożonego przez wykonawcÄ™, zamawiajÄ…cy może zwrócić siÄ™ do wÅ‚aÅ›ciwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibÄ™ lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbÄ™dnych informacji dotyczÄ…cych tego dokumentu.
 
 

 Załączniki:
SIWZ
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2 a
zał. 2b
zał. 3a
zał. 3b
zał. 4 wzór umowy
zał. 5 pozwolenie na budowę
zał. 7 harmonogram rzeczowo- finanasowy
zał. 8
zał. 9 zestawienie portali
zał. 6 dokumentacja
zał. 3c
SIWZ po zmianach
zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postepowania