Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Numer: EZ/217/2/2017

Data składania ofert: 2017-12-05

Data otwarcia ofert: 2017-12-05

nr sprawy EZ/217/2/2017                                                                                Krosno, dnia 22.11.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                                 email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

PostÄ™powanie na usÅ‚ugi spoÅ‚eczne  o wartoÅ›ci poniżej 750000 euro, do których zastosowanie  majÄ… przepisy  art. 138o  ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2014 rok ( d.u. z 2015 poz.2164 ze zmianami)

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Å›wiadczenie usÅ‚ug w zakresie doradztwa prawnego i zastÄ™pstwa procesowego  

Przedmiot zamówienia:

1.        Åšwiadczenie obsÅ‚ugi prawnej obejmuje w szczególnoÅ›ci:

- Udzielanie porad oraz konsultacji prawnych w zakresie działania Zamawiającego,

- SporzÄ…dzanie opinii prawnych na piÅ›mie, w sprawach o których mowa w pkt 1,

- Uczestniczenie w negocjacjach w sprawach związanych z zakresem działania Zamawiającego.

- Opiniowanie pod wzglÄ™dem prawnym regulaminów, instrukcji oraz podobnych dokumentów zwiÄ…zanych z zakresem dziaÅ‚ania ZamawiajÄ…cego a także opiniowanie projektów uchwaÅ‚/zarzÄ…dzeÅ„ organów statutowych ZamawiajÄ…cego.

- SporzÄ…dzenie projektów umów wedÅ‚ug przedstawionych przez ZamawiajÄ…cego zaÅ‚ożeÅ„,

- Branie udziaÅ‚u w posiedzeniach organów ZamawiajÄ…cego na ich życzenie w terminach dwustronnie uzgodnionych,

- Udzielenie Zamawiającemu ustnych porad i konsultacji w sprawach związanych z zakresem działania Zleceniodawcy

- Parafowanie zgodności z prawem i korzystności dla Zamawiającego umowy o treści wynegocjowanej przez Zamawiającego,

- Kompleksowa pomoc prawna na wszystkich etapach postÄ™powania o zamówienie publiczne,

- Prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Zleceniodawcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zamawiającego.

 

      2. Reprezentowanie ZamawiajÄ…cego w postÄ™powaniach sÄ…dowych i administracyjnych (zastÄ™pstwo procesowe) obejmuje w szczególnoÅ›ci:

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi;

- udzielanie ZamawiajÄ…cemu informacji o prowadzonych sprawach;

- doradztwo związane z zastępstwem procesowym, w tym ocena ryzyka procesowego;

- sporzÄ…dzanie opinii prawnych na piÅ›mie odnoÅ›nie zasadnoÅ›ci/celowoÅ›ci: odwoÅ‚ania od decyzji, powództwa, wnoszenia Å›rodków zaskarżania (odwoÅ‚ania od decyzji, apelacji, skargi kasacyjnej).

 

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiÄ…ce: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin zÅ‚ożenia oferty do  04.12.20167r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

04.12.2017 r. godz. 10:15

Warunki płatności:

Zgodnie z 5  i 6 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 a i 3 bdo postÄ™powania )

O udzielenie zamówienia  mogÄ… ubiegać siÄ™ Wykonawcy  speÅ‚niajÄ…cy warunki w zakresie:

1) zdolnoÅ›ci technicznej  lub zawodowej

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca winien załączyć do oferty:

1)Wykonawca zÅ‚oży wykaz  wykonanych usÅ‚ug zgodnie z warunkiem zawartym w zaÅ‚Ä…czniku 2 do postÄ™powania   oraz dokumenty potwierdzajÄ…ce , że usÅ‚ugi  wskazane w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 zostaÅ‚y wykonane należycie. ZaÅ‚. Nr 5.

2) Wykaz osób i podmiotów, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z warunkiem  zawartym w zaÅ‚Ä…czniku nr 2 do postÄ™powania zaÅ‚. Nr 4

3) PolisÄ™ ubezpieczenia od odpowiedzialnoÅ›ci  cywilnej  o sumie  gwarancyjnej  co najmniej 4 000 000,00 zÅ‚ zgodnie z zaÅ‚Ä…cznikiem 2.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena -waga kryterium   60% cena

Oferta wypeÅ‚niajÄ…ca w najwyższym stopniu  kryterium, otrzyma maksymalnÄ… ilość punktów. PozostaÅ‚ym Wykonawcom, speÅ‚niajÄ…cym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów

Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru:

             Cn

Xc = ----------- x 60 pkt

           Cof

 

gdzie:

Xc  - wartość punktowa ceny Cn   - najniższa oferowana wartość wÅ›ród zÅ‚ożonych ofert , Cof  - wartość oferty ocenianej

 

Otrzymany wynik zostanie zaokrÄ…glony do dwóch miejsc po przecinku poprzez odciÄ™cie trzeciej j nastÄ™pnych cyfr po przecinku (trzecia i nastÄ™pne cyfry po przecinku nie bÄ™dÄ… brane pod uwagÄ™).

Maksymalna ilość punktów, jakÄ… Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny wedÅ‚ug ww. kryterium wynosi 60.

 

Kryteria oceniane w zaÅ‚. nr 2 pkt 1A- 20 %- wg. punktacji w zaÅ‚Ä…czniku              ( max.20 pkt)

Kryteria oceniane w zał. nr 2 pkt 1B- 20 % - wg. punktacji w załączniku

( max.20 pkt)

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Radca Prawny : Marcin Albin Mokrzecki  -          13 43 78 678

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› telefon 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno  Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

EZ/217/2/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Warunki udziału w postepowaniu

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 4- Wykaz osób

Załącznik nr 5- Wykaz usług

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 


 Załączniki:
zał.1 formularz ofertowy
Zał.2
zał. 3a
zał. 3b
zał. 4-5
pytania i odpowiedzi
zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postępowania