Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Pod-karpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H +G.

Numer: EZ/214/97/2017

Data składania ofert: 2017-12-08

Data otwarcia ofert: 2017-12-08

 

nr sprawy EZ/214/97/2017                                                                                            Krosno, dnia 28.11.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G.

 

Przedmiot zamówienia:

 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G.

Szczegółowych opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia upływu terminu gwarancji na roboty budowlane udzielonej przez wykonawcę robót budowlanych.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 8.12.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

8.12.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §8 wzoru umowy ( załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.       Wykonawca powinien posiadać wiedzę i doświadczenie niezbędną do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia

2.       Wykonawca winien dysponować:

- Kierownika  budowy posiadającego  uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami budowlanymi  bez ograniczeń w specjalności  konstrukcyjno-  budowlanej lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach

- Kierownika robót elektrycznych posiadającym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadającego odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa lub które zostały wydane na podstawie obowiązujących przepisów w innych krajach

 

 

3.       Wykonawca dołączy do oferty wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności oraz oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar – Kierownik Działu Administracji i Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją  zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G. – EZ/214/63/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2-  Zakres zadania

Załączniki nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr  4- Wykaz osób

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2 zakres zadania
zał. 3 wzór umowy
zał. 4 - wykaz osób
zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postepowania