Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadaniem ; „ Regionalne Centrum Południowego Pod-karpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów łóżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H +G.

Numer: EZ/214/97/2017

Data składania ofert: 2017-12-08

Data otwarcia ofert: 2017-12-08

 

nr sprawy EZ/214/97/2017                                                                                            Krosno, dnia 28.11.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ…  zadaniem ; „ Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G.

 

Przedmiot zamówienia:

 PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ…  zadaniem ; „ Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G.

SzczegóÅ‚owych opis przedmiotu zamówienia zawiera zaÅ‚Ä…cznik nr 2 do Zapytania Ofertowego.

Termin realizacji zamówienia:

Od dnia podpisania umowy do dnia upÅ‚ywu terminu gwarancji na roboty budowlane udzielonej przez wykonawcÄ™ robót budowlanych.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 8.12.2017 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

8.12.2017 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Zgodnie z §8 wzoru umowy ( zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do Zapytania ofertowego),

 

Warunki udziału w postępowaniu

1.       Wykonawca powinien posiadać wiedzÄ™ i doÅ›wiadczenie niezbÄ™dnÄ… do prawidÅ‚owego wykonania przedmiotu zamówienia

2.       Wykonawca winien dysponować:

- Kierownika  budowy posiadajÄ…cego  uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami budowlanymi  bez ograniczeÅ„ w specjalnoÅ›ci  konstrukcyjno-  budowlanej lub posiadajÄ…cego odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa lub które zostaÅ‚y wydane na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów w innych krajach

- Kierownika robót elektrycznych posiadajÄ…cym uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeÅ„ w specjalnoÅ›ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urzÄ…dzeÅ„ elektrycznych i elektroenergetycznych lub posiadajÄ…cego odpowiadajÄ…ce im ważne uprawnienia budowlane, które zostaÅ‚y wydane na podstawie wczeÅ›niej obowiÄ…zujÄ…cych przepisów prawa lub które zostaÅ‚y wydane na podstawie obowiÄ…zujÄ…cych przepisów w innych krajach

 

 

3.       Wykonawca doÅ‚Ä…czy do oferty wykaz osób i podmiotów, które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doÅ›wiadczenia i wyksztaÅ‚cenia niezbÄ™dnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynnoÅ›ci oraz oÅ›wiadczenie, że osoby które bÄ™dÄ… uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadajÄ… wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakÅ‚adajÄ… obowiÄ…zek.

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Edyta Prajsnar – Kierownik DziaÅ‚u Administracji i Inwestycji  – tel.  13 43 78 208

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› – tel. 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ PeÅ‚nienie nadzoru inwestorskiego nad realizacjÄ…  zadaniem ; „ Regionalne Centrum PoÅ‚udniowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko- wysokospecjalistyczna opieka  zdrowotna” – dostawa , montaż i uruchomienie dwóch dźwigów Å‚óżkowo- osobowych D1 i D2 w budynkach H  +G. – EZ/214/63/2017”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2-  Zakres zadania

ZaÅ‚Ä…czniki nr 3 – wzór umowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr  4- Wykaz osób

 

 

 

……………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2 zakres zadania
zał. 3 wzór umowy
zał. 4 - wykaz osób
zestawienie z otwarcia ofert
unieważnienie postepowania