Zamówienie publiczne - szczegóły

Wdrożenie normy ISO/IEC 27001 w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz wydanie Certyfikatu”

Numer: EZ/214/98/2017

Data składania ofert: 2017-12-13

Data otwarcia ofert: 2017-12-13

                                                                                                                        Krosno, dnia 04.12.2017r.

                                                                 

 

Znak sprawy EZ/214/98/2017                                                     

                                                                                                                              

 

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Wdrożenie  normy ISO/IEC 27001 oraz wydanie certyfikatu.

Pakiet I

W zakresie projektu  Zamawiający oczekuje:

- audytu  wstępnego  ( zerowego ) wraz  z opracowaniem dokumentacji,

- szkolenia  pracowników w miejscu  ( bezpieczeństwo  informacji  i teleinformatyczne wg. Normy),

- szkolenia pracowników w miejscu  ( Zarzadzanie ryzykiem  wg. ISO/OEC 27001)

- dostosowanie dokumentacji  Szpitala  w zakresie  wymagań  Normy ISO/IEC 27001

- Szkolenie  ( Audytor wewnętrzny ISO/IEC 27001) w miejscu

- szkolenie ( Pełnomocnik Bezpieczeństwa ISO /IEC 27001) w miejscu,

- wdrożenie opracowanej  dokumentacji,

- Audyt ( Audyt wewnętrzny  systemu  bezpieczeństwa informacji)

-  Audyt ( audyt penetravcyjny)

- Działania korygujące

- Asysta podczas  Audytu certyfikacyjnego

Pakiet II

-Wystawienie certyfikatu  ISO  27001

 

Termin realizacji zamówienia:

 

02.01.2048- 30.03.2018 roku

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 i ul. Grodzka  45

38-400 Krosno

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

 Wojewódzkie Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 12.12.2017r. do godz. 10:00

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 30 dni licząc od dnia otrzymania faktury na podane przez Wykonawcę konto.

 

Inne szczególne warunki:

 Wskazania:

- obecność Konsultanta od momentu  audytu zerowego aż po obecność na certyfikacji w Szpitala,

- przeprowadzenie  audytów wewnętrznych przez konsultanta wraz  z przyszłymi  audytorami ( tak, aby nabrali doświadczenia  jak się  przeprowadza takie audyty).

- Szkolenia  dla audytorów wewnętrznych  i pełnomocników (liczba osób ograniczona) wraz z wydaniem  imiennych  certyfikatów bezterminowych , honorowanych  przez  wszystkie jednostki  certyfikujące.

- Szkolenia dla Kadry Kierowniczej  wraz z wydaniem  certyfikatów imiennych

- Współpraca z jednostką certyfikującą ( wysłanie dokumentacji do przeglądu  audytorowi zewnętrznemu tak, aby sam  audyt certyfikujący  przeszedł sprawniej .

Pilnowanie terminowości  jednostki  certyfikującej , ustalenia zaprzyjaźnionego  audytora, który  będzie Szpital obsługiwał każdego roku).

- Uczestnictwo  w procesie  certyfikacji  jako głos doradczy.

- Bezpłatna obsługa  serwisowa  przez pół roku, tak aby Pełnomocnik miał wsparcie przy prowadzeniu systemu.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – mgr Dorota Pająk  tel. -13 43 78 746

w sprawach formalnych (proceduralnych) –Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś  tel. 13 4378497

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

z dopiskiem :

 „Oferta –  Wdrożenie  normy ISO/IEC 27001 w Wojewódzkim  Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie oraz  wydanie Certyfikatu”

 

 

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

 

 

 

 

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

Pakiet I

cenę netto………………………….              

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

cenę brutto…………………………….        

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

 

Pakiet II

cenę netto……………………………           

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

cenę brutto…………………………..            

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

 

 

 

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia .....................................................................................................................

2.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

3.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na dzień 13.12.2017 roku godziny pozostaja bez zmian

 


 Załączniki:
Pytania i odpowiedzi
Zestawienie ofert
Unieważnienie postępowania