Zamówienie publiczne - szczegóły

Świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

Numer: EZ/217/3/2017

Data składania ofert: 2017-12-12

Data otwarcia ofert: 2017-12-12

nr sprawy EZ/217/3/2017                                                                                           Krosno, dnia 7.12.2017 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki  im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Postępowanie na usługi społeczne  o wartości poniżej 750000 euro, do których zastosowanie  mają przepisy  art. 138o  ustawy Pzp z dnia 29 stycznia 2014 rok ( d.u. z 2015 poz.2164 ze zmianami)

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,  
38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego  

Przedmiot zamówienia:

1.        Świadczenie obsługi prawnej obejmuje w szczególności:

- Udzielanie porad oraz konsultacji prawnych w zakresie działania Zamawiającego,

- Sporządzanie opinii prawnych na piśmie, w sprawach o których mowa w pkt 1,

- Uczestniczenie w negocjacjach w sprawach związanych z zakresem działania Zamawiającego.

- Opiniowanie pod względem prawnym regulaminów, instrukcji oraz podobnych dokumentów związanych z zakresem działania Zamawiającego a także opiniowanie projektów uchwał/zarządzeń organów statutowych Zamawiającego.

- Sporządzenie projektów umów według przedstawionych przez Zamawiającego założeń,

- Branie udziału w posiedzeniach organów Zamawiającego na ich życzenie w terminach dwustronnie uzgodnionych,

- Udzielenie Zamawiającemu ustnych porad i konsultacji w sprawach związanych z zakresem działania Zleceniodawcy

- Parafowanie zgodności z prawem i korzystności dla Zamawiającego umowy o treści wynegocjowanej przez Zamawiającego,

- Kompleksowa pomoc prawna na wszystkich etapach postępowania o zamówienie publiczne,

- Prowadzenie spraw organizacyjno-prawnych Zleceniodawcy związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Zamawiającego.

 

      2. Reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach sądowych i administracyjnych (zastępstwo procesowe) obejmuje w szczególności:

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach przed sądami powszechnymi oraz Sądem Najwyższym;

- reprezentowanie Zamawiającego w postępowaniach administracyjnych, w tym przed sądami administracyjnymi;

- udzielanie Zamawiającemu informacji o prowadzonych sprawach;

- doradztwo związane z zastępstwem procesowym, w tym ocena ryzyka procesowego;

- sporządzanie opinii prawnych na piśmie odnośnie zasadności/celowości: odwołania od decyzji, powództwa, wnoszenia środków zaskarżania (odwołania od decyzji, apelacji, skargi kasacyjnej).

 

Termin realizacji zamówienia:

24 miesiące: od 01.01.2018 do 31.12.2019

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

 38-400 Krosno

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 38-400 Krosno, sekretariat pokój 275

Termin złożenia oferty do  12.12.20167r. godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

12.12.2017 r. godz. 10:15

Warunki płatności:

Zgodnie z 5  i 6 wzoru umowy ( załącznik nr 3 a i 3 bdo postępowania )

O udzielenie zamówienia  mogą ubiegać się Wykonawcy  spełniający warunki w zakresie:

1) zdolności technicznej  lub zawodowej

2) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

Wykonawca winien załączyć do oferty:

1)Wykonawca złoży wykaz  wykonanych usług zgodnie z warunkiem zawartym w załączniku 2 do postępowania   oraz dokumenty potwierdzające , że usługi  wskazane w załączniku nr 2 zostały wykonane należycie. Zał. Nr 5.

2) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, zgodnie z warunkiem  zawartym w załączniku nr 2 do postępowania zał. Nr 4

3) Polisę ubezpieczenia od odpowiedzialności  cywilnej  o sumie  gwarancyjnej  co najmniej 4 000 000,00 zł zgodnie z załącznikiem 2.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena -waga kryterium   60% cena

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu  kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów

Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru:

             Cn

Xc = ----------- x 60 pkt

           Cof

 

gdzie:

Xc  - wartość punktowa ceny Cn   - najniższa oferowana wartość wśród złożonych ofert , Cof  - wartość oferty ocenianej

 

Otrzymany wynik zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku poprzez odcięcie trzeciej j następnych cyfr po przecinku (trzecia i następne cyfry po przecinku nie będą brane pod uwagę).

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 60.

 

Kryteria oceniane w zał. nr 2 pkt 1A- 20 %- wg. punktacji w załączniku              ( max.20 pkt)

Kryteria oceniane w zał. nr 2 pkt 1B- 20 % - wg. punktacji w załączniku

( max.20 pkt)

 

 

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:  Radca Prawny : Marcin Albin Mokrzecki  -          13 43 78 678

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś telefon 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno  Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem:

świadczenie usług w zakresie doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego

EZ/217/3/2017” z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2- Warunki udziału w postepowaniu

Załącznik nr 3 – wzór umowy

Załącznik nr 4- Wykaz osób

Załącznik nr 5- Wykaz usług

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2
zał. 3a
zał. 3b
zał. 4-5
zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty