Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa ochrony osób i mienia w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. J. P. II w Krośnie

Numer: EZ/214/99/2017

Data składania ofert: 2017-12-15

Data otwarcia ofert: 2017-12-15

Przedmiot zamówienia:

 

Ochrona osób i mienia Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Wykonawca zobowiązuje się do ochrony osób i mienia, które odbywać ma się w następujących miejscach i w następujący sposób:

 1. Dyżur obiektów Szpitala będzie realizowany całodobowo przez dyżurnego pracownika stacji monitorowania alarmów Wykonawcy.
 2. Wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną stacjonującą w takiej odległości od siedziby Zamawiającego, aby dojazd tej grupy z miejsca stacjonowania do Wejścia Głównego Szpitala (zarówno na ul. Korczyńską 57 oraz Grodzką 45) nie trwał dłużej niż 5 minut. Grupa Interwencyjna musi składać się z co najmniej 2 osób. Pracownicy grupy interwencyjnej muszą być licencjonowanymi pracownikami zgodnie z ustawą z dn. 22.sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. nr. 145, poz.1221 z późn.zm.), jednakowo umundurowanymi, posiadającymi sprzęt niezbędny do podjęcia zadań ochrony.
 3. Ochrona odbywać się będzie w następujących miejscach:
 1. Magazyn środków odurzających i materiałów psychotropowych (pom. 108, bud. Apteka, poziom 0, ul. Korczyńska) oraz pomieszczenie Kasy (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 2. Kasa (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 3. Kasa (pom. 203, bud. D, poziom I, ul. Korczyńska)
 4. Sekretariat (pom. 219, bud. Apteki, poziom I, ul. Korczyńska
 5. Poradnia Zdrowia Psychicznego (ul. Grodzka 45) 
 6. Zakład Diagnostyki Obrazowej (bud. B, poziom I, ul. Korczyńska)
 7. Holl przy wejściu głównym (bud. D, poziom I, ul. Korczyńska
 8. Pomieszczenia Nocnej i Świątecznej Opieki Medycznej (bud. C, niski parter, ul. Korczyńska)
 9. Szpitalny Oddział Ratunkowy (bud. C, poziom 0, wysoki parter, ul. Korczyńska)

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 3 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: umowa na okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 oraz ul. Grodzka 45

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 15.12.2017 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

15.12.2017 .r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 102

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie minimum 30 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: mgr inż. Bartłomiej Prajsnar – Kierownik Działu Technicznego – tel. 13 43 78 319

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.


 Załączniki:
Załącznik nr 1 formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Wzór umowy
Załącznik nr 3 - Przedmiot zamówienia
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze oferty