Zamówienie publiczne - szczegóły

Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczenia antygenów Norowirusa oraz wirusa Grup A i B

Numer: EZ/214/100/2017

Data składania ofert: 2017-12-22

Data otwarcia ofert: 2017-12-22

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zapotrzebowanie na testy immunochromatograficzne do oznaczenia antygenów Norowirusa oraz wirusa Grup A i B

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

    36 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:22. 12. 2017 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.12. 2017 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 60%

Parametry jakościowe testów – 40% ( Zgodnie z tabelą 1c w załączniku 2)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej i Mikrobiologii   – Anna Dąbrowska  - telefon  13 43 78 378

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Agnieszka Pękalska  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 


 Załączniki:
Załącznik 3 -wzór umowy
Załącznik nr 2 - Formularz
Załącznik nr 1 - Wzór oferty
Wyjaśnienia na zapytania wykonawców
Formularz ofertowy
Wyjaśnienia na zapytania wykonawców 2
Zestawienie z otwarcia ofert
Wbór najkorzystniejszej oferty