Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków oraz Oddziału Dziecięcego w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/3/2018

Data składania ofert: 2018-02-20

Data otwarcia ofert: 2018-02-20

.


 Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 11. 01.2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. 1 formularz ofertowy
zał. 2 pakiety
zał. 2a - meble medyczne noworodki
zał. 2b - meble medyczne o. dziecięcy
zał. 2c0- meble medyczne nowordki
zał. 3 JEDZ wersja edytowalna
JEDZ
zał. nr 4- oświadczenie
zał. 5 - oświadczenie
zał. nr 6- wzór umowy
Zał. nr 7- grupa kapitałowa
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy
Rysunki techniczne
pytania i odpowiedzi 30.01.2018
rysunki techniczne 30.01.2018
SIWZ 30.01.2018
zał. 1 30.01.2018
zał. nr 4- oświadczenie 30.01.2018
zał. 5 - oświadczenie 30.01.2018
zał. nr. 6 wzór umowy 30.01.2018
zał. 7 30.01.2018
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy 30.01.2018
zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o unieważnieniu pakietu nr 2
zawiadomienie o wyborze najkorzsytniejszej oferty