Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup i dostawa komory laminarnej (z filtrami HEPA) dla pracownii gruźlicy

Numer: EZ/214/4/2018

Data składania ofert: 2018-01-22

Data otwarcia ofert: 2018-01-22

                                       

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 22.01.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 22.01.2018r., godz. 10:15

 

                                                                                   Krosno, dnia  11.01.2018

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                 nr sprawy EZ/214/04/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą komory laminarnej do pracowni gruźlicy z filtrami HEPA

 

Parametry:

Komora II klasy bezpieczeństwa przeznaczona do badań z prątkami gruźlicy zgodnie z normą PN-EN 12469

Pionowy, laminarny przepływ powietrza

Dwa filtry HEPA H14, skuteczność filtracji >99,995% dla cząsteczek o najwyższej penetracji tj. MPPS:f015-025 mm

Wymiary zewnętrzne(szerokość, głębokość, wysokość w mm) 1350/800/2100

Blat roboczy ze stali nierdzewnej, podzielony na segmenty

Okno frontowe wykonane ze szkła hartowanego, elektrycznie podnoszone i opuszczane

Szyby boczne wykonane ze szkła

Lampa UV zamocowana na stałe w komorze

Dwa gniazda do prądu

Zawór do gazu

Przepływ powietrza

Panel sterujący z wyświetlaczem dotykowym

Menu w języku polskim

Instrukcja obsługi w języku polskim

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

   max.3  tygodni  licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:22. 01. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.01. 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Warunki gwarancji w załączniku nr 2

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Anna Dąbrowska  telefon  13 43 78 513,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,                    email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –Zakup wraz z dostawą komory laminarnej do pracowni gruźlicy znak sprawy: EZ/214/04/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – specyfikacja

Załącznik nr 3 – wzory umów

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty