Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup teczek na kartoteki i oznaczników

Numer: EZ/214/08/2018

Data składania ofert: 2018-01-30

Data otwarcia ofert: 2018-01-30

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

 

                               Termin zÅ‚ożenia oferty do: 30.01.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 30.01.2018r., godz. 10:15

          Krosno, dnia 16 stycznia 2018 roku 

 

Znak sprawy EZ/214/08/2018

 

                       

                                                                                                           www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup teczek i oznaczników dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: umowa na okres 36 miesiÄ™cy od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 30.01.2018 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

30.01.2018 .r. godz. 10:15

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 102

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie minimum 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: Lucyna ChÅ‚osta  tel. 13 43 78 409

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Barbara Stanisz - tel. 13 4378 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

Sposób zÅ‚ożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a I w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

Zakup teczek i oznaczników dla Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego

im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie   nr EZ/214/08/2018

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz ofertowo-cenowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na zapytania Wykonawców
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty