Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Noworodkowego z Pododdziałem Intensywnej Terapii Noworodków w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/7/2018

Data składania ofert: 2018-03-05

Data otwarcia ofert: 2018-03-05

.


 Załączniki:
SIWZ
zał. 1 formularz ofertowy
Zał. 2 Pakiet 1
Zał. 2 Pakiet 2
zał. 3 JEDZ wersja edytowalna
Załacznik nr 4
Zał. nr 5 Oswiadczenie
zał. nr 6- wzór umowy
zał. 7 oświadczenie
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy
JEDZ
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 16. 01.2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
Ogłoszenie o zamówieniu-zmiana
pytania i odpowiedzi z dnia 15.02.2018
SIWZ po zmianach 15.02.2018
zał. 1 formularz ofertowy z 15.02.2018
zał. 2 Pakiet nr 1 z 15.02.2018
zał. 2 Pakiet nr 2 z 15.02.2018
Zał. nr 4- oświadczenie z 15.02.2018
zał. nr 5- oświadczenie z 15.02.2018
zał. nr 6- wzór umowy z 15.02.2018
zał. nr 8- protokół z 15.02.2018
zał. nr 7 oswiadczenie z 15.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu sprostowanie
Zestawienie z otwarcia ofert
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty