Zamówienie publiczne - szczegóły

Transport zwłok z oddziałów szpitalnych przy ul Grodzkiej 45 do Traktu sekcyj-nego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Numer: EZ/214/06/2018

Data składania ofert: 2018-01-23

Data otwarcia ofert: 2018-01-23

                                                                                             

                                                                                                           Krosno, dnia  15.01.2018

                                           

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                      nr sprawy EZ/214/06/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                      

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Transport zwłok z oddziałów szpitalnych przy ul Grodzkiej 45 do Traktu sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57.

 

  1. transport w godzinach  8;00   -  do  13;00  w przypadkach  tego  wymagających ( większa liczba zgonów)  na  wezwanie   w pozostałych  godzinach; ( z ulicy  Grodzkiej  -  wezwanie telefoniczne poza  czasem  8;00 – 13;00 ).

 

  1. karawan – samochód  spełniający  wymagania  rozporządzenia  Ministerstwa Zdrowia  . DZ.U.2007 nr 249 poz 1866 z dnia  27.12.2007 -w sprawie wydawania  pozwoleń i zaświadczeń  na  przewóz  zwłok i szczątków  ludzkich.

 

  1. zapewnienie godnego  postępowania  ze  zwłokami osób zmarłych w Szpitalu z poszanowaniem godności  ludzkiej.

 

  1. Zawarcie  umowy   na okres  4  lat.

 

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

    48 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:23. 01. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.01. 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Naczelna Pielęgniarka  – Dorota Kostrzewa  - telefon  13 43 78 680

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Karolina Cieśla  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –Transport zwłok z oddziałów szpitalnych przy ul. Grodzkiej 45 do Traktu Sekcyjnego Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57  - EZ/214/06/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz
Załącznik nr 2 - Umowa
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty