Zamówienie publiczne - szczegóły

Zapotrzebowanie na artykuły kuchenne do kuchenek oddziałowych oraz kuchni

Numer: EZ/214/09/2018

Data składania ofert: 2018-01-24

Data otwarcia ofert: 2018-01-24

                                                                                                                          Krosno, dnia  15.01.2018

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana PawÅ‚a II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                            nr sprawy EZ/214/09/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zapotrzebowanie na artykuły kuchenne do kuchenek oddziałowych oraz kuchni, nr postępowania EZ/214/09/2018

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty speÅ‚niajÄ… wymagania – parametry okreÅ›lone przez ZamawiajÄ…cego w zapytaniu ofertowym  należy do oferty doÅ‚Ä…czyć parafowane przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentowania wykonawcy:

- Oryginalne opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególnoÅ›ci w formie aktualnych katalogów (dopuszcza siÄ™ poszczególne karty katalogowe)lub/i materiaÅ‚ów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

 

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa jednorazowa w terminie do 10 dni od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, ul. Grodzka 45

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do:24. 01. 2018 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

24.01. 2018 r. godz. 11:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  MaÅ‚gorzata SagaÅ‚a - 13 43 78 250- telefon  

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Karolina CieÅ›la  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Zapotrzebowanie na artykuÅ‚y kuchenne do kuchenek oddziaÅ‚owych oraz kuchni  - EZ/214/09/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

 

 


 Załączniki:
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Zestawienie z otwarcia ofert
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty