Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu i wyposażenia dla Oddziału Dziecięcego i Poradni Audiologiczo-Foniatrycznej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/9/2018

Data składania ofert: 2018-03-05

Data otwarcia ofert: 2018-03-05

.


 Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu, które w dniu 19. 01.2018 roku zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej
SIWZ
zał. nr 1 formularz ofertowy
zał. 2 Pakiet nr 1
zał. nr 2- Pakiet 2
zał. nr. 3- Pakiet nr 3
Zał. nr. 2- Pakiet nr 4
Zał. nr 2- Pakiet nr. 5
Zał. nr.2- Pakiet nr 6
JEDZ
Zał. nr. 3 Jedz wersja edytowalna
zał. nr 4- oświadczenie
Zał. nr 5- oświadczenie
zał. nr 6- wzór umowy
zał. nr 7- grupa kapitałowa
zał. nr 8- protokół zdawczo -odbiorczy
pytania i odpowiedzi z 14.02.2018
SIWZ z 14.02.2018
zał. nr 1- formularz ofertowy z 14.02.2018
zał. 4 z 14.02.2018
zał. 5 z 14.02.2018
zał. 6 wzór umowy z 14.02.2018
zał. nr 7- grupa kapitałowa z 14.02.2018
zał. nr 8 protokół zdawczo- odbiorczy z 14.02.2018
Ogłoszenie o zamówieni- zmiana
SIWZ z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 1 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 2 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 3 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 4 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 5 z 15.02.2018
zał. nr 2 Pakiet nr 6 z 15.02.2018
Ogłoszenie o zamówieniu sprostowanie
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty