Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą sprzętu medycznego i wyposażenia dla Oddziału Ginekologiczno-Położniczego i Poradni Ginekologiczno-Położniczej w ramach zadania „Regionalne Centrum Południowego Podkarpacia Kobieta i Dziecko - wysokospecjalistyczna opieka zdrowotna” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 6 Spójność przestrzenna i społeczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Numer: EZ/215/10/2018

Data składania ofert: 2018-03-06

Data otwarcia ofert: 2018-03-06

.


 Załączniki:
ogłoszenie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 23.01.2018r.
siwz
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 Pakiet 1
załącznik nr 2 Pakiet 2
załącznik nr 2 Pakiet 3
załącznik nr 2 Pakiet 4
załącznik nr 3 jedz
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu
załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw
załącznik nr 6 wzór umowy
załącznik nr 7 grupa kapitałowa
załącznik nr 8 protokół odbiorczy
sprostowanie ogłoszenia wysłane do publikacji w DUUE 16.02.2018r.
odpowiedzi na pytania Wykonawców 16.02.2018
siwz 16.02.2018
załącznik nr 1 formularz ofertowy 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 1 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 2 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 3 16.02.2018
załącznik nr 2 Pakiet 4 16.02.2018
załącznik nr 4 oświadczenie o spełnianiu 16.02.2018
załącznik nr 5 oświadczenie o braku podstaw 16.02.2018
załącznik nr 6 wzór umowy 16.02.2018
załącznik nr 7 grupa kapitałowa 16.02.2018
załącznik nr 8 protokół odbiorczy 16.02.2018
sprostowanie opublikowane w DUUE 21.02.2018
odpowiedzi na pytania Wykonawców 26.02.2018
zestawienie z otwarcia ofert 06.03.2018r.
wybór najkorzystniejszej oferty/unieważnienie Pakiet 1