Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych

Numer: EZ/214/18/2018

Data składania ofert: 2018-02-07

Data otwarcia ofert: 2018-02-07

Krosno,29.01.2018r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                         

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. KorczyÅ„ska 57    

Numer: EZ/214/18/2018r.

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 Przedmiot zamówienia:

 Sukcesywna dostawa opatrunków specjalistycznych:

- Zestaw opatrunkowy V.A.C GranuFoam, mały

- Zestaw opatrunkowy V.A.C GranuFoam, średni

- Zestaw opatrunkowy V.A.C GranuFoam, duży

- Zestaw opatrunkowy V.A.C GranuFoamSilver, średni

- Zestaw opatrunkowy V.A.C GranuFoamSilver, duży

- Zbiornik z żelem 500 ml

- Zbiornik z żelem 1000 ml

- Podkładka T.R.A.C. Pad

-Folia samoprzylepna V.A.C. Drape

- ZÅ‚Ä…cze Y

 

 Dalsze wymagania ZamawiajÄ…cego okreÅ›lone sÄ… we wzorze umowy stanowiÄ…cej stanowiÄ…ce zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz zaÅ‚Ä…cznik nr 2

 

 

Termin realizacji zamówienia:

12  miesiÄ™cy liczÄ…c od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 7.02.2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

7.02.2018 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Dominika JasÅ‚owska -Marosz - telefon 13 43 78 279

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Karolina CieÅ›la  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta –Zakup i dostawa opatrunków specjalistycznych– EZ/214/18/2018”

z dopiskiem ”Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo) Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - Umowa
Zestawienie z otwarcia
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty