Zamówienie publiczne - szczegóły

Przegląd okresowy diatermii chirurgicznych

Numer: EZ/214/14/2018

Data składania ofert: 2018-02-06

Data otwarcia ofert: 2018-02-06

                                                                                         Krosno, dnia  26 stycznia 2018 roku      

Znak sprawy EZ/214/14/2018

 

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Przegląd okresowy diatermii chirurgicznych użytkowanych przez Zamawiającego w oddziałach szpitalnych oraz innych jednostkach zgodnie z zał. nr 2 do zapytania ofertowego (wykaz urządzeń)

 

Do oferty należy dołączyć kopię certyfikatu uprawniającego do wykonania czynności przeglądu danego urządzenia tj. upoważnienie do wykonywania czynności urządzeń będących przedmiotem zamówienia lub certyfikat z przebytego szkolenia u autoryzowanego przedstawiciela producenta urządzenia.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: do 30 dni od daty podpisania umowy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 06.02.2018 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

06.02.2018 r. godz. 10:10

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 103

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:–  Ferdynand Wojtaszek, Sekcja Naprawy Sprzętu Medycznego tel. 13 43 78 529

 

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Barbara Stanisz - tel. 13 4378 497

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła I w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 

Wykonanie przeglądu okresowego Diatermii Chirurgicznych

EZ/214/14/2018

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty
Anulowanie wyboru
Unieważnienie pakietu nr 1