Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa filtrów absolutnych i wstępnych do central wentylacyjnych

Numer: EZ/214/20/2018

Data składania ofert: 2018-02-14

Data otwarcia ofert: 2018-02-14

Krosno,6.02.2018r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                         

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57    

Numer: EZ/214/20/2018r.

 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 14.02.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.02.2018r., godz. 10:15

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Dostawa filtrów absolutnych i wstępnych do central wentylacyjnych

 

 Przedmiot zamówienia:

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa filtrów absolutnych i wstępnych do central wentylacyjnych

 

 Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2

 

 

Termin realizacji zamówienia:

Zamówienie zostanie wykonane w terminie do 30 dni licząc od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 14.02.2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.02.2018 r. godz. 10:15, pokój 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Dział Techniczny  – Bartłomiej Prajsnar - telefon 13 43 78 319

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Karolina Cieśla  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta -Dostawa filtrów absolutnych i wstępnych– EZ/214/20/2018”

z dopiskiem ”Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 


 Załączniki:
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy
Odpowiedzi na pytania
Zestawienie z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze