Zamówienie publiczne - szczegóły

Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych

Numer: EZ/214/21/2018

Data składania ofert: 2018-02-14

Data otwarcia ofert: 2018-02-14

Krosno, dnia 05 luty 2018 roku                                                                                          

 

Znak sprawy EZ/214/21/2018

 

                                              

                                                                                                           www.krosno.med.pl

 

                                                                                                                                   

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,                38-400 Krosno zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Usługa wykonania pomiarów pól elektromagnetycznych dla                    Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 3 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy od daty podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 14.02.2018 r. do godz. 10:00

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

14.02.2018 .r. godz. 10:15

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 102

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie minimum 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

 

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych:

Małgorzata Makulska - Pikul  tel. 13 43 78 209

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

Barbara Stanisz - tel. 13 43 78 216

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

Usługa wykonania pomiaru pól elektromagnetycznych  nr EZ/214/21/2018

NIE OTWIERAĆ W SEKRETARIACIE

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 – Wzór umowy


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia - harmonogram
Załącznik nr 3 - Umowa
Zestawienie ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty