Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych z monitorami

Numer: EZ/214/23/2018

Data składania ofert: 2018-02-22

Data otwarcia ofert: 2018-02-22

                                                                                                                Krosno, dnia  06.02.2018

 

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                            nr sprawy EZ/214/23/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych z monitorami

Parametry:

Komputer  poleasingowy stacjonarny:

Procesor INTEL CORE i5 2400 3,1GHz Intel Smart Cache 6MB lub wyższy 

Pamięć 8GB DDR3

Dysk      SSD min. 120 GB – zainstalowany Windows 10 PRO

Napęd    Nagrywarka DVD-RW

Karta sieciowa     INTEL GIGABIT LAN 10/100/1000 MB/S

Porty      DDR3, SATA2, SATA3, PCI-E

Porty zewnętrzne USB 2.0 lub 3.0, LAN RJ45, VGA DSUB, AUDIO,

Zasilacz TAK

System Windows 10 PRO Product Key na obudowie faktura VAT 23%, komplet sterowników 

Monitor: min 22”

Mysz komputerowa USB (nowa) kabel min, 1,5m

Klawiatura USB (nowa)

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

  12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:22. 02. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

22.02. 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Sławomir Kucia telefon  13 43 78 368,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,                    email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –Zakup wraz z dostawą zestawów komputerowych znak sprawy: EZ/214/23/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – specyfikacja

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - Umowa
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty