Zamówienie publiczne - szczegóły

Sukcesywna dostawa materiałów rejestrujących

Numer: EZ/214/26/2018

Data składania ofert: 2018-03-01

Data otwarcia ofert: 2018-03-01

                     Krosno, dnia  14.02.2018

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                       

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                               nr sprawy EZ/214/26/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

oraz załącznik nr 2 i dodaje 2a

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 1.03.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 1.03.2018r., godz. 10:15

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Sukcesywna dostawa materiałów rejestrujących:

-  papier EKG,

-  papier do defibrylatora,

 - papier do KTG,

-  papier do videoprintera,

-  papier termo czuły,

-  papier do myjni.

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

 24 miesiące od podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:1.03. 2018 r.  godz. 10:00

1.03  

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Maria Prajzner  telefon  13 43 78 242

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Karolina Cieśla  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Sukcesywna dostawa materiałów rejestrujących EZ/214/26/2018”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na pytania
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy PO ZMIANIE 20.02.2018
Załącznik nr 2a - Formularz cenowo-ofertowy 22.02.2018
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy 22.02.2018
Zestawienie z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze