Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym oraz krochmalu syntetycznego

Numer: EZ/214/28/2018

Data składania ofert: 2018-02-23

Data otwarcia ofert: 2018-02-23


Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/28/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą środków piorących wraz z płynem dezynfekującym oraz krochmalu syntetycznego

 

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

  24 miesiące  licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 Magazyn Spożywczy

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:23. 02. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

23.02. 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych

Kierownik pralni Wojciech Zych telefon  13 43 78 224,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,                    email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

-Posiada wpis do rejestru produktów biobójczych lub wyrobów medycznych na produkty przeznaczone do dezynfekcji bielizny.

-Posiada karty charakterystyki proponowanych środków oraz instrukcje stosowania środków.

-Posiada pozytywną opinię bądź wyniki badań wykonywanych przez niezależne laboratorium badawcze, potwierdzające skuteczność działania dotyczące prania bielizny noworodkowej i dziecięcej.

-Posiada wiedzę i doświadczenie w serwisowaniu i programowaniu systemów dozujących.

-Posiada umiejętność programowania pralnic przelotowych firmy Textima WEA 11027,

-Zapewni pełną technologię prania (opis technologii prania). Opis ten musi mieć postać odrębnych dokumentów prezentujący technologię prania dla każdego rodzaju bielizny. Technologia prania musi uwzględniać przede wszystkim wymagania stawiane pralniom szpitalnym.

-Posiadany asortyment poddawany praniu:

a)      bielizna płaska biała,

b)      bielizna płaska kolorowa,

c)       bielizna operacyjna,

d)      bielizna noworodkowa i niemowlęca,

e)       bielizna dermatologiczna,

f)        odzież personelu biała bawełniana i elano-bawełniana,

g)       odzież personelu kolorowa,

h)      odzież robocza,

i)          koce,

j)         wybielanie białej bielizny.

-Wykonawca w okresie obowiązywania umowy zapewni bezpłatny serwis systemów dozujących,

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –Zakup wraz z dostawą środków piorących znak sprawy: EZ/214/28/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – specyfikacja

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na zapytania
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty