Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup sukcesywny substancji do receptury aptecznej

Numer: EZ/214/31/2018

Data składania ofert: 2018-03-08

Data otwarcia ofert: 2018-03-08

                  Krosno, dnia  27.02.2018

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/31/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                          

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

oraz załącznik nr 2

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 8.03.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 8.03.2018r., godz. 10:15

   

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup sukcesywny substancji do receptury aptecznej, których szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w przedmiocie zamówienia należy do oferty dołączyć:

  • opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.
  • dokumenty potwierdzające, że oferowany przedmiot `zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie RP i spełnia wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679, ze zm.),
  • w przypadku wątpliwości co do zaoferowanych produktów Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do przedstawienia próbek zaoferowanych produktów.

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz załącznik nr 2 przedmiot zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy – realizacja na podstawie zamówień cząstkowych,

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Apteka Szpitalna

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Sekretariat Termin złożenia oferty do: 08.03. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

08.03. 2018 r. godz. 10:15,

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

sprawach merytorycznych: mgr Dominika Jasłowska-Marosz – Kierownik Apteki Szpitalnej - tel. 13 43 78 289

w sprawach formalnych(proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Barbara Stanisz - tel. 13 4378 216

email: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Zakup i dostawa substancji recepturowych

znak sprawy: EZ/214/31/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na zapytania
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy 2 pakiety po zmianach 02.03.2018
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia 2 pakiety po zmianach 02.03.2018
Zestawienie z otwarcia ofert