Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup akcesoriów do unguatora do pracy w recepturze

Numer: EZ/214/32/2018

Data składania ofert: 2018-03-09

Data otwarcia ofert: 2018-03-09

Krosno,2.03.2018r.

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                 

im. Jana Pawła II w Krośnie

38-400 Krosno

ul. Korczyńska 57    

Numer: EZ/214/32/2018r.

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 Przedmiot zamówienia:

Zakup akcesoriów do unguatora do pracy w recepturze

 

W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy - odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w zakresie dopuszczenia do obrotu i używania, zgodnie z obowiązującymi w tej mierze wymogami prawnymi Zamawiający żąda następujących dokumentów:

 

W przypadku produktów zakwalifikowanych jako wyroby medyczne:

1.       dla wyrobów wprowadzonych po wejściu w życie ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2010r, Nr 107, poz. 679):

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE – wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

2.       dla wyrobów wprowadzonych przed wejściem w życie ustawy zgodnie z Art. 138 Ustawy o wyrobach medycznych:

-           CERTYFIKAT JAKOŚCI CE - wystawiany przez jednostkę notyfikującą,

-           DEKLARACJĘ ZGODNOŚCI wystawiana przez producenta, że wyrób jest zgodny z normami,

 

W celu potwierdzenia, że zaoferowane produkty spełniają wymagania – parametry określone przez Zamawiającego w siwz należy do oferty dołączyć opisy (charakterystyki) zaoferowanych produktów, w szczególności w formie aktualnych katalogów (dopuszcza się poszczególne karty katalogowe)lub/i materiałów firmowych lub/i folderów, ulotek informacyjnych, instrukcje obsługi przy czym należy wyraźnie zaznaczyć produkt, który jest oferowany.

 

Termin realizacji zamówienia:

Realizacja zamówienia: umowa na okres 12 miesięcy, realizacja na podstawie zamówień cząstkowych

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Magazyn Medyczny

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do: 9.03.2018 r.  godz. 10:00

otwarcie nastąpi tego samego dnia o godz: 10;15 w pokoju 101

   

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Dominika Jasłowska-Marosz  –telefon 13 43 78 289

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Karolina Cieśla  telefon  13  43  78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Zakup akcesoriów do unguatora – EZ/214/32/2018”

z dopiskiem ”Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Zestawienie z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze