Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą tympanometru

Numer: EZ/214/25/2018

Data składania ofert: 2018-03-14

Data otwarcia ofert: 2018-03-14

                                                                                                                                                Krosno, dnia  05.03.2018

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/25/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

Zamawiający modyfikuje termin składania ofert

 

 

                               Termin złożenia oferty do: 14.03.2018r., do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: 14.03.2018r., godz. 10:15

                                                       

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Zakup wraz z dostawą tympanometru

 

Parametry:

Tympanometr AMPLIVOX OTOWAVE 102

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 2 przedmiot zamówienia.

Termin realizacji zamówienia:

   3  tygodnie  licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Oddział otolaryngologiczny

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:14. 03. 2018 r.  godz. 10:00,

Termin otwarcia ofert:

 14.03.2018 o godz: 10;15 w pokoju 101

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Warunki gwarancji w załączniku nr 2

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – p.o. Kierownik: lek. Honorata Urbanek  telefon  13 43 78 382,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,   

sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta –Zakup wraz z dostawą tympanometru znak sprawy: EZ/214/25/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – przedmiot umowy

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - Umowa
Odpowiedzi na zapytania
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty