Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla utworzenia nowego oddziału szpitalnego (Oddział Chorób Zakaźnych) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane).

Numer: EZ/214/24/2018

Data składania ofert: 2018-03-12

Data otwarcia ofert: 2018-03-12

                Krosno, dnia  05.03.2018

 

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/24/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla utworzenia nowego oddziału szpitalnego (Oddział Chorób Zakaźnych) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane).

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  załączniki nr 2a minimalne wymagania funkcjonalne dla nowego oddziału chorób zakaźnych i 2b pomieszczenie przeznaczone do przebudowy.

Termin realizacji zamówienia:

   1 miesiąc licząc od daty udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:12. 03. 2018 r.  godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

12.03. 2018 r. godz. 11:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Edyta Prajsnar lub Krystyna Baran telefon  13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,                    email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zamiennej dla utworzenia nowego oddziału szpitalnego (Oddział Chorób Zakaźnych) oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę (jeżeli będzie wymagane) znak sprawy: EZ/214/24/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Minimalne wymagania funkcjonalne dla nowego Oddziału Chorób Zakaźnych  

Załącznik nr 2b – Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy

Załącznik nr 3 – Wzór umowy

Załącznik nr 4 – Wykaz osób uczestniczących w zadaniu

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a - Minimalne wymagania funkcjonalne dla nowego Oddziału Chorób Zakaźnych
Załącznik nr 2b - Pomieszczenie przeznaczone do przebudowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Załącznik nr 4 - Wykaz osób uczestniczących w zadaniu
Unieważnienie postępowania