Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Numer: EZ/214/39/2018

Data składania ofert: 2018-03-14

Data otwarcia ofert: 2018-03-14

                      Krosno, dnia  7.03.2018

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                       

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                 nr sprawy EZ/214/39/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

                                              

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

Remont Zakładu Diagnostyki Obrazowej

Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu o zwiększonej wytrzymałości na ścieranie  wzmocnionej poliuretanem z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany. Grubość całkowita2.00 mm, grubość warstwy użytkowej -2.00 mm, waga całkowita – mniej lub równe 2 700 g/m2,  wg ISO 10581 – TYP I, antypoślizgowość – R9

Wykonanie konserwacji i nabłyszczenie powierzchni wykładziny.

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 3 oraz załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 

Termin realizacji zamówienia:

Wykonanie przedmiotu umowy w terminie 17.03.2018- 21.03.2018

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, ul. Grodzka 45

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:14.03. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

14.03 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do           kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Grzegorz Zima - 13 43 78 242- telefon

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Karolina Cieśla  telefon  13 43 78  227/497, email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem :

Oferta – Remont Zakładu Diagnostyki Obrazowej- EZ/214/39/2018”

z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – Przedmiot zamówienia

Załącznik nr 3 – wzory umów

……………………………………..............

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Formularz cenowo-ofertowy
Załącznik nr 3 - Umowa
Zestawienie z otwarcia
Zawiadomienie o wyborze