Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

Numer: EZ/214/43/2018

Data składania ofert: 2018-03-29

Data otwarcia ofert: 2018-03-29

                                                                 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana Pawła II                                                                                    

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/43/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                                              

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

 

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających

 

 

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2a, 2b, 2c i 3 do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 4 wzór umowy.

Termin realizacji zamówienia:

   30 dni licząc od daty udzielenia zamówienia

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,

Termin złożenia oferty do:29. 03. 2018 r.  godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:

29.03. 2018 r. godz. 10:15, pokój 101

 

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

 

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych Krystyna Baran  telefon  13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Barbara Stanisz  telefon  13  43  78  227/497,                    email: sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

 

 

 

 

 

Sposób złożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę                miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika                  oraz zatoczki dla wysiadających

znak sprawy: EZ/214/43/2018

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2a – Wymagania Zamawiającego dla przebudowy miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych przy budynku D wraz z budową chodnika oraz zatoczki dla wysiadających.

Załącznik nr 2b – Ekspertyza ppoż. dla kompleksu budynków przy ul. Korczyńskiej 57

Załącznik nr 2c – Ekspertyza Techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej dla istniejącego budynku Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przy ul. Korczyńskiej 57

Załącznik nr 3 – Stan istniejący z uwzględnieniem elementów projektowanych w zakresie przebudowy wejścia głównego do budynku D

Załącznik nr 4 - Wzór umowy

Załącznik nr 5 – Wykaz osób uczestniczących w zadaniu

 


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 2b
Załącznik nr 2c
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - Umowa
Załącznik nr 5
Unieważnienie postępowania