Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zmienionej dla opracowań „Remont i przebudowa pomieszczeń w budynku A+E oraz zmiana ukształtowa-nia dróg i placów wewnętrznych na terenie szpitala” i „Remont i przebudowa po-mieszczeń w budynku B” w zakresie przebudowy pomieszczeń poziomu „-1” bu-dynków celem utworzenia Traktu Sekcyjnego w ramach zadania inwestycyjnego „Utworzenie Oddziału Chorób Zakaźnych w celu zwiększenia potencjału leczni-czego Szpitala umożliwiającego klasyfi

Numer: EZ/214/49/2018

Data składania ofert: 2018-04-10

Data otwarcia ofert: 2018-04-10

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie


 Załączniki: