Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakre-sie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe, na które składa się prze-gląd w/w składki w celu wskazania źródeł oszczędności oraz wdrożenie zaleceń mających na celu uzyskanie tych oszczędności oraz wskazanie podstawy tych oszczędności. Weryfikowany okres 5 lat wstecz, rok obecny oraz 3 lata przyszłe. Reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przed Zakła-dem Ubezpieczeń Społeczny

Numer: EZ/214/57/2018

Data składania ofert: 2018-04-05

Data otwarcia ofert: 2018-04-05

 

nr sprawy EZ/214/57//2018                                                                                           Krosno, dnia 29.03.2018 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

Przedmiot zamówienia:

 Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe, na które składa się przegląd w/w składki w celu wskazania źródeł oszczędności oraz wdrożenie zaleceń mających na celu uzyskanie tych oszczędności oraz wskazanie podstawy tych oszczędności. Weryfikowany okres 5 lat wstecz, rok obecny oraz 3 lata przyszłe. Reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych na etapie wdrożenia i uzyskania zawiadomienia z ZUS.

 

Termin realizacji zamówienia:

  3 miesiące od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 05.04.2018 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

05.04.2018 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Termin płatności wynosić będzie 30 dni  od daty wystawienia faktury VAT

Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania wobec oferenta:

Doświadczenie na rynku min. 5 lat

Gwarancja zwrotu wynagrodzenia w przypadku zakwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożonych oszczędności.

Polisa Ubezpieczeniowa (na min. 5 mln złotych ) dotycząca błędnego wykonania raportu i wdrożenia rozwiązań, które mogą być zakwestionowane przez ZUS podczas kontroli na wypadek dokonania błędnej optymalizacji składki  wypadkowej

Serwis (opieka/doradztwo) po zakończeniu umowy przez okres obejmujący okres którego będzie dotyczyć optymalizacja.

 

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa stawka % od uzyskanych  oszczędności

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Wojciech Byczyński – Kierownik Sekcji Płac – tel.  13 43 78 438

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – Monika Koś – tel. 13 43 78 497

 

sposób złożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe– EZ/214/57/2018”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty