Zamówienie publiczne - szczegóły

Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakre-sie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe, na które składa się prze-gląd w/w składki w celu wskazania źródeł oszczędności oraz wdrożenie zaleceń mających na celu uzyskanie tych oszczędności oraz wskazanie podstawy tych oszczędności. Weryfikowany okres 5 lat wstecz, rok obecny oraz 3 lata przyszłe. Reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie przed Zakła-dem Ubezpieczeń Społeczny

Numer: EZ/214/57/2018

Data składania ofert: 2018-04-05

Data otwarcia ofert: 2018-04-05

 

nr sprawy EZ/214/57//2018                                                                                           Krosno, dnia 29.03.2018 r.  

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,

tel. 13-4378 227 lub fax 13-43-78 497                          email:sezam.szpital@krosno.med.pl

www.krosno.med.pl

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

Przeprowadzenie raportu zawierającego analizę i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji składki na ubezpieczenie wypadkowe

 

Przedmiot zamówienia:

 Przeprowadzenie raportu zawierajÄ…cego analizÄ™ i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji skÅ‚adki na ubezpieczenie wypadkowe, na które skÅ‚ada siÄ™ przeglÄ…d w/w skÅ‚adki w celu wskazania źródeÅ‚ oszczÄ™dnoÅ›ci oraz wdrożenie zaleceÅ„ majÄ…cych na celu uzyskanie tych oszczÄ™dnoÅ›ci oraz wskazanie podstawy tych oszczÄ™dnoÅ›ci. Weryfikowany okres 5 lat wstecz, rok obecny oraz 3 lata przyszÅ‚e. Reprezentacja Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w KroÅ›nie przed ZakÅ‚adem UbezpieczeÅ„ SpoÅ‚ecznych na etapie wdrożenia i uzyskania zawiadomienia z ZUS.

 

Termin realizacji zamówienia:

  3 miesiÄ…ce od dnia podpisania umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno  

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

38-400 Krosno

Termin złożenia oferty do 05.04.2018 r. godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:

 

05.04.2018 r. godz. 11:15

Warunki płatności:

Termin pÅ‚atnoÅ›ci wynosić bÄ™dzie 30 dni  od daty wystawienia faktury VAT

Warunki udziału w postępowaniu

Wymagania wobec oferenta:

Doświadczenie na rynku min. 5 lat

Gwarancja zwrotu wynagrodzenia w przypadku zakwestionowania przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wdrożonych oszczędności.

Polisa Ubezpieczeniowa (na min. 5 mln zÅ‚otych ) dotyczÄ…ca bÅ‚Ä™dnego wykonania raportu i wdrożenia rozwiÄ…zaÅ„, które mogÄ… być zakwestionowane przez ZUS podczas kontroli na wypadek dokonania bÅ‚Ä™dnej optymalizacji skÅ‚adki  wypadkowej

Serwis (opieka/doradztwo) po zakoÅ„czeniu umowy przez okres obejmujÄ…cy okres którego bÄ™dzie dotyczyć optymalizacja.

 

 

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa stawka % od uzyskanych  oszczÄ™dnoÅ›ci

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych: Wojciech ByczyÅ„ski – Kierownik Sekcji PÅ‚ac – tel.  13 43 78 438

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Monika KoÅ› – tel. 13 43 78 497

 

sposób zÅ‚ożenia ofert:

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57, 38-400 Krosno

Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem

Oferta –„ Przeprowadzenie raportu zawierajÄ…cego analizÄ™ i doradztwo operacyjne w zakresie optymalizacji skÅ‚adki na ubezpieczenie wypadkowe– EZ/214/57/2018”
z dopiskiem „Nie otwierać w Sekretariacie”

 lub e-mailem na adres: sezam.szpital@krosno.med.pl

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu
(w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

 

 


 Załączniki:
załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzystniejszej oferty