Zamówienie publiczne - szczegóły

Wykonanie testów aparatury rentgenowskiej

Numer: EZ/214/78/2018

Data składania ofert: 2018-07-03

Data otwarcia ofert: 2018-07-03

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno zaprasza do zÅ‚ożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

 

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie testów specjalistycznych aparatów rentgenowskich i zwiÄ…zanych z nimi urzÄ…dzeÅ„ pomocniczych

 

Termin realizacji zamówienia:

 

24 miesiÄ…ce od daty zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

 

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 03.07.2018r. do godz. 09:30

 

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

03.07.2018r. godz. 09:45

DziaÅ‚ ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia pokój 101

 

Warunki płatności:

 

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury.

Dalsze warunki pÅ‚atnoÅ›ci reguluje § 6 wzoru umowy stanowiÄ…cego zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Inne szczególne warunki:

 

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium  – 100% cena)

                    2. Uprawnienia Wykonawcy:

                     Osoba posiadajÄ…ca tytuÅ‚ specjalisty w dziedzinie fizyki                         medycznej w rozumieniu przepisów rozporzÄ…dzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 wrzeÅ›nia 2002r. w sprawie uzyskania tytuÅ‚u specjalisty w dziedzinach majÄ…cych zastosowanie w ochronie zdrowia (Dz.U. z 2002r., nr 173, poz. 1419 oraz 2008r., nr 208, poz. 1312), posiadajaca certyfikat Krajowego Centrum Ochrony Radiologicznej w Ochronie Zdrowia lub fizyk bez specjalizacji posiadajÄ…cy co najmniej 5-letni staż pracy w ochronie zdrowia w zakresie medycznych zastosowaÅ„ promieniowania jonizujÄ…cego.

                     Podmiot posiadajÄ…cy akredytacjÄ™ w rozumieniu ustawy z dnia 30.08.2002r. o systemie oceny zgodnoÅ›ci.

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

 

w sprawach merytorycznych – Inspektor Ochrony Radiologicznej – Agnieszka SzymaÅ„ska tel. -13 43 78 347

w sprawach formalnych (proceduralnych) –z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia – Agnieszka PÄ™kalska  tel. 13 4378497

 

 

 

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za                        zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

ZÅ‚ożenie oÅ›wiadczenia, że testy wykonywane bÄ™dÄ… zgodnie z UstawÄ… Prawo Atomowe oraz RozporzÄ…dzeniem Ministra Zdrowia z 18.02.2011 w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizujÄ…cego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040)  oraz zgodnie z wymogami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i Europejskimi wytycznymi w zakresie zapewnienia jakoÅ›ci w skryningu i diagnostyce raka piersi” – czwarta edycja (European guidelines for quality assurance in breast cancer and diagnosis).

PrzedÅ‚ożenie dokumentu potwierdzajÄ…cego posiadanie doÅ›wiadczenia w wykonywaniu testów specjalistycznych aparatury RTG oraz należytego wykonania wyżej wymienionej usÅ‚ugi.

Oświadczenie o dysponowaniu niezbędnym wyposażeniem pomiarowym, posiadającym aktualne wzorcowania, do wykonania usługi.

Dokument akredytacji w rozumieniu ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodnoÅ›ci, uprawniajÄ…cy WykonawcÄ™ do wykonywania testów specjalistycznych (§9 ust. 16 pkt. 2 RozporzÄ…dzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011r.) oraz zakres akredytowanych metod obejmujÄ…cy wszystkie mierzone wielkoÅ›ci/parametry zgodnie z wymaganiami zaÅ‚Ä…cznika nr 6 do Dz. U. z 2013 r. poz. 1015 i 1023 oraz z 2015 r. poz. 2040 dla danego rodzaju urzÄ…dzenia radiologicznego Szpitala – w tym monitory oraz czuÅ‚ość pÅ‚yt obrazowych (systemy CR).

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

 „Oferta –  wykonanie testów specjalistycznych aparatów RTG  EZ/214/78/2018”

Nie otwierać w Sekretariacie.

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – wzór oferty

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2 – formularz asortymentowo – cenowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy


 Załączniki:
załącznik nr 1 formularz ofertowy
załącznik nr 2 formularz asortymentowy
załącznik nr 3 wzór umowy
zestawienie z otwarcia ofert
wybór najkorzystniejszej oferty