Zamówienie publiczne - szczegóły

Dostawa sukcesywna sałatek i surówek

Numer: EZ/214/79/2018

Data składania ofert: 2018-07-11

Data otwarcia ofert: 2018-07-11

                                                                                              Krosno, dnia 03.07.2018 roku

   (pieczęć jednostki organizacyjnej)                                                                                                             

 

Znak sprawy EZ/214/79/2018

                                                                                              www.krosno.med.pl

 

 

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Dostawa sukcesywna sałatek i surówek

Opis przedmiotu zamówienia został określony w zał. nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego

Termin realizacji zamówienia:

12 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła I w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – magazyn kuchni

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

 

Termin złożenia oferty do: 11.07. 2018  r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

 

11.07. 2018  roku godz. 10:15

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

 

Warunki płatności:

Płatność nastąpi przelewem w terminie 60 dni licząc od dnia wystawienia faktury VAT

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

 

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych  Jadwiga Dubis, Małgorzata Sagała  - telefon               13 43 78 605, 134378250

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Elżbieta Pietrasz  telefon/fax 13 43 78 227/497,  email: sezam.szpital@krosno.med.

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta –zakup i dostawa sałatek i surówek – EZ/214/79/2018

z dopiskiem  „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy .................................................................................................................

2.    Adres siedziby .........................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego .................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto 

(słownie złotych...................................................................................................................... )

2)    podatek VAT       

(słownie złotych...................................................................................................................... )

3)    cenę brutto

(słownie złotych ..................................................................................................................... )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia……...( zgodnie ze wzorem umowy)

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...........................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ...........................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia........................................................

8.    Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)

Załączniki

Załącznik nr 1 – wzór oferty

Załącznik nr 2 – formularz przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

…………………………............................

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej


 Załączniki:
Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3 - wzór umowy
Odpowiedź na pytanie
Zestawienie z otwarcia ofert
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty