Zamówienie publiczne - szczegóły

Remont pomieszczeń Pracowni Serologii

Numer: EZ/214/85/2018

Data składania ofert: 2018-07-27

Data otwarcia ofert: 2018-07-27

Wojewódzki Szpital Podkarpacki                                                    Krosno, dnia 19.07.2018 roku

im. Jana Pawła II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. Korczyńska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                     

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl     

 

 

Znak sprawy EZ/214/85/2018

                                                                                             

 

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57,
38-400 Krosno
zaprasza do złożenia oferty na:

 

Przedmiot zamówienia:

 

Remont pomieszczeń Pracowni Serologii

Dalsze wymagania Zamawiającego określone są w załączniku nr 2 – przedmiot zamówienia do zapytania ofertowego oraz  załącznik nr 3 (wzór umowy na dostawy + roboty), załącznik nr 4 (wzór umowy na dostawy).

Termin realizacji zamówienia:

Dostawa materiałów – do 5 dni od podpisania umowy

Wylanie masy wyrównawczej ze szlifowaniem, położenie w ilości około 97 m2 wykładziny homogenicznej, elastycznej z winylu z wywinięciem 10 cm cokołu na ściany wraz z zamontowaniem progowych listew aluminiowych oraz wykonaniem konserwacji i nabłyszczenia powierzchni wykładziny w terminie do 10.09.2018.

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57 – pomieszczenia Pracowni Serologii

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Sekretariat Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie, ul. Korczyńska 57, pok. 275

Termin złożenia oferty do: 27.07. 2018  r. do godz. 10:00

Termin i miejsce otwarcia ofert:

27.07. 2018  roku godz. 10:15

Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, pokój 101

Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostaną: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszące się do innych kryteriów niż cena.

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Inne szczególne warunki:

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

najniższa cena (waga kryterium – 100% cena)

Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych; Krystyna Baran - telefon  13 43 78 208,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia –  Elżbieta Pietrasz  telefon/fax 13 43 78 227/497,  email: sezam.szpital@krosno.med.

Wymogi formalne:

Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy załączyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji/ oraz w razie podpisania oferty przez pełnomocnika – oryginał pełnomocnictwa.

Sposób złożenia oferty

 

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na adres:

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie,

ul. Korczyńska 57,

38-400 Krosno

Sekretariat,  pok. 275

z dopiskiem :

„Oferta – Remont pomieszczeń Pracowni Serologii: EZ/214/85/2018

 z dopiskiem   „Nie otwierać w Sekretariacie”

 

Minimalna treść oferty (Uwaga! Ustala się zależnie od przyjętych warunków udziału w zapytaniu ofertowym determinowanych przedmiotem zamówienia / istotnych postanowień umowy- katalog poniższy jest otwarty):

 

 I.    Identyfikacja

1.    Nazwa wykonawcy ..............................................................................................................................................................

2.    Adres siedziby .......................................................................................................................................................................

3.    NIP ..........................................................................................................................................................................................  

4.    KRS/EDG ...............................................................................................................................................................................  

5.    Nr r-ku bankowego ...............................................................................................................................................................

II.        Cena

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:

1)    cenę netto     

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

2)    podatek VAT

(słownie złotych................................................................................................................................................................... )

3)    cenę brutto    

(słownie złotych .................................................................................................................................................................. )

III.    Oświadczenia dodatkowe

1.    Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

2.    Potwierdzam termin realizacji zamówienia……...( zgodnie ze wzorem umowy)

3.    Wyrażam zgodę na warunki płatności określone w zapytaniu ofertowym.

4.    Oferuję gwarancję na okres ...................................................................................................................  (jeżeli dotyczy)

5.    Okres związania ofertą: ......................................................................................................................................................

6.    Potwierdzam dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i używania, na dowód czego załączam np. oryginały/ kserokopie certyfikatów, deklaracji zgodności, atestów, itp.

7.    Niniejszym oświadczam, że oferta ta jest ważna do dnia.............................................................................................

8.    Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/EDG lub/oraz pełnomocnictwo)


 Załączniki:
Załącznik nr 1- Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 - Przedmiot zamówienia
Załącznik nr 3.1 - wzór umowy - Pakiet I
Załącznik nr 3.2 - wzór umowy - Pakiet III
Załącznik nr 3.3 - wzór umowy - Pakiet II, IV
Unieważnienie postępowania