Zamówienie publiczne - szczegóły

Pełnieniem Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: pt: „Wykonanie robót budowlano-montażowych w budynkach A+E,B oraz w ich obrębie, mających na celu przebudowę i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego oraz dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu, aparatury i pierwszego wyposażenia w ramach zadania: „Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Traktu Sekcyjnego”.

Numer: EZ/214/91/2018

Data składania ofert: 2018-08-23

Data otwarcia ofert: 2018-08-23

portal.ezampub.pl/szpital_krosno/public/postepowanie

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium oceny ofert i jego znaczeniem:

 

a) CENA   -   60%

 

b) Termin płatności – 40%

 

 

 

I - Kryterium Cena-  max 60 pkt

Cena, o jakiej mowa w ust. 1. lit. a) jest ceną brutto, wyrażoną w złotych z dokładnością do jednego grosza    (2-ch miejsc po przecinku).

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu  kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów. Pozostałym Wykonawcom, spełniającym wymagania kryterium przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ilość punktów

Wartość punktowa ceny jest liczona wg wzoru:

          Cn

Xc = ----------- x 60 pkt

         Cof

gdzie:

Xc   - wartość punktowa ceny, Cn   - najniższa oferowana wartość wśród złożonych ofert, Cof  - wartość oferty ocenianej

 

Maksymalna ilość punktów, jaką Wykonawca może uzyskać w wyniku oceny według ww. kryterium wynosi 60.

 

 

 

II-Kryterium – termin płatności  – 40% max 40 pkt

Punktacja ofert zostanie przyznana w oparciu o przedstawione powyżej kryterium, zgodnie z poniższą formułą:

Termin płatności - 30 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 0 pkt.

Termin płatności – 45 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 20 pkt.

Termin płatności – 60 dni od daty prawidłowo wystawionej faktury VAT  – 40 pkt.

Maksymalna ilość punktów w obu kryteriach: 100% - 100 pkt.


 Załączniki: