Zamówienie publiczne - szczegóły

Zakup wraz z dostawą cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem

Numer: EZ/214/148/2018

Data składania ofert: 2019-01-17

Data otwarcia ofert: 2019-01-17

 

Nowy termin składania ofert: 17.01.2019r. godz. 10:00

Nowy termin otwarcia ofert: 17.01.2019r. godz. 10:15

                                                                                                                                              Krosno, dnia  04.01.2019

 

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki

im. Jana PawÅ‚a II                                                                                   

38-400 Krosno, ul. KorczyÅ„ska 57,                                                         

tel. / fax 13-4378 227 lub 497                                                                                       nr sprawy EZ/214/148/2018

email:sezam.szpital@krosno.med.pl                                                                      

www.krosno.med.pl          

 

                                                       

Zapytanie ofertowe

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno

zaprasza do złożenia oferty na:

 

 

Przedmiot zamówienia:

 

Zakup wraz z dostawą cystoskopu giętkiego wraz z wyposażeniem.

 

Dalsze wymagania ZamawiajÄ…cego okreÅ›lone sÄ… we wzorze umowy stanowiÄ…cej zaÅ‚Ä…cznik nr 3 do zapytania ofertowego oraz  zaÅ‚Ä…cznik nr 2a i 2b przedmiot zamówienia.

 

 

Termin realizacji zamówienia:

   30 dni liczÄ…c od dnia zawarcia umowy

Miejsce wykonania zamówienia:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57

Miejsce i termin złożenia oferty:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie, ul. KorczyÅ„ska 57,

Termin zÅ‚ożenia oferty do: 14.01.2019 r.  godz. 10:00,  (sekretariat)

otwarcie nastÄ…pi tego samego dnia o godz: 10;15 w pokoju 101

Otwarcie ofert jest jawne. BezpoÅ›rednio przed otwarciem ofert ZamawiajÄ…cy poda kwotÄ™, jakÄ… zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert podane zostanÄ…: nazwa (firma) oraz adres wykonawcy, którego oferta jest otwierana, cena oferty a także inne informacje odnoszÄ…ce siÄ™ do innych kryteriów niż cena. Powyższe informacje niezwÅ‚ocznie  po otwarciu  zostanÄ… zamieszczone na stronie  internetowej ZamawiajÄ…cego .

Warunki płatności:

Zgodnie z §6 wzoru umowy

Płatność nastąpi przelewem w terminie min. 60 dni licząc od dnia prawidłowo wystawionej faktury.

Inne szczególne warunki:

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty:

cena – 100%

Osoba upoważniona do            kontaktu z wykonawcami:

w sprawach merytorycznych – Ferdynand Wojtaszek telefon 13 43 78 529,

w sprawach formalnych (proceduralnych) – z ramienia DziaÅ‚u ZamówieÅ„ Publicznych i Zaopatrzenia –  Monika KoÅ›  telefon  13  43  78  227/497,    e-mail:

sezam.szpital@krosno.med.pl

Wymogi formalne:

Forma pisemna oferty:

Oferta winna być podpisana przez osobÄ™ / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu. Do oferty należy zaÅ‚Ä…czyć odpowiednio odpis KRS/ EDG w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginaÅ‚em przez osobÄ™ upoważnionÄ… do reprezentacji / oraz w razie podpisania oferty przez peÅ‚nomocnika – oryginaÅ‚ peÅ‚nomocnictwa.

 

 

Klauzula RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzÄ…dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwiÄ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepÅ‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzÄ…dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujÄ™, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

1.Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie ul. KorczyÅ„ska 57, 38-400 Krosno, tel./fax.13 43 78 497

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bÄ™dÄ… na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwiÄ…zanym z postÄ™powaniem o udzielenie zamówienia publicznego: na podstawie art. 39 ustawy Pzp.

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bÄ™dÄ… osoby lub podmioty, którym udostÄ™pniona zostanie dokumentacja postÄ™powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówieÅ„ publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; 

Pani/Pana dane osobowe bÄ™dÄ… przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakoÅ„czenia postÄ™powania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caÅ‚y czas trwania umowy;

obowiÄ…zek podania przez PaniÄ…/Pana danych osobowych bezpoÅ›rednio Pani/Pana dotyczÄ…cych jest wymogiem ustawowym okreÅ›lonym w przepisach ustawy Pzp, zwiÄ…zanym z udziaÅ‚em w postÄ™powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okreÅ›lonych danych wynikajÄ… z ustawy Pzp; 

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bÄ™dÄ… podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

−na podstawie art. 15 RODO prawo dostÄ™pu do danych osobowych Pani/Pana dotyczÄ…cych;

−na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

−na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; 

−prawo do wniesienia skargi do Prezesa UrzÄ™du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczÄ…cych narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

−w zwiÄ…zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniÄ™cia danych osobowych;

 

 

−prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.

** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianÄ… postanowieÅ„ umowy w zakresie niezgodnym z ustawÄ… Pzp oraz nie może naruszać integralnoÅ›ci protokoÅ‚u oraz jego zaÅ‚Ä…czników.

*** WyjaÅ›nienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze Å›rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne wzglÄ™dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paÅ„stwa czÅ‚onkowskiego.

 

Sposób zÅ‚ożenia oferty

Ofertę należy sporządzić w j. polskim, przesłać do Zamawiającego w formie pisemnej na poniższy adres:

 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana PawÅ‚a II w KroÅ›nie,

ul. KorczyÅ„ska 57,  38-400 Krosno, Sekretariat, pok. 275

z dopiskiem : „Oferta – Zakup wraz z dostawÄ… cystoskopu wraz z wyposażeniem

 z dopiskiem    Nie otwierać w Sekretariacie”

 

 

Oferta winna być podpisana przez osobę / osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu (w załączeniu KRS/ EDG lub / oraz pełnomocnictwo)

 

Załączniki

ZaÅ‚Ä…cznik nr 1 – formularz ofertowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 2a i 2b – przedmiot umowy

ZaÅ‚Ä…cznik nr 3 – wzór umowy

 

 

 

 

 

……………………………………..............

Data i podpis Dyrektora lub osoby upoważnionej

 

 

 

 


 Załączniki:
Załacznik nr 1
Załacznik 2a
Załacznik nr 2b
Załacznik 3 - wzór umowy
pytania i odpowiedzi
Pytania i odpowiedzi 2
Załącznik nr 2a po zmianach
Zestawienie z otwarcia ofert
Wybór najkorzysztniejszej oferty